Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 211-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9235 
(21)  Číslo prihlášky  211-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2019-36945 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.12.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 6/26  B65D 5/36   
(54)  Názov  Skladací prepravný box 
(57)  Anotácia  Skladací prepravný box pozostáva z pevného dna (1) a dvoch pevných bočníc (2), tieto diely sú spojené pomocou pántov (3), v pevných bočniciach (2) sú vytvorené držadlá (4) a druhé dve bočnice (5) sú zhotovené z pásu (6) poddajného materiálu výhodne textilného, ktorý je pretiahnutý aj pod pevnou doskou dna (1), pričom na bokoch pevných bočníc (2) sú rozoberateľne alebo nerozoberateľne pripevnené bočnice (5). Pevné bočnice (2) sú pri zatvorenom stave zaistené pomocou zámky (7). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Patočka Michal, Ing.; Letná 511/35, 460 01 Liberec; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Patočka Michal, Ing.; Letná 511/35, 460 01 Liberec; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš; Osuského 1A, 851 03 Bratislava-Petržalka; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty  PDF   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.11.2024 
   Maximálna platnosť do  26.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
3 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 14.07.2021 13/2021 HH2K
 
PUV 211-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 211-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 26.11.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 26.11.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 26.11.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 26.11.2020 Typ Doručené
1e Výkresy 26.11.2020 Typ Doručené
1f Výkresy 26.11.2020 Typ Doručené
1g Výkresy 26.11.2020 Typ Doručené
1h Výkresy 26.11.2020 Typ Doručené
1i Obrázok k anotácii 26.11.2020 Typ Doručené
1j Doklad o práve prednosti 26.11.2020 Typ Doručené
1k Plná moc 26.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.11.2020 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 27.11.2020 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 03.12.2020 Typ Platba
5 Odpoveď na správu úradu 16.12.2020 Typ Doručené
6 Doplnenie materiálov 28.12.2020 Typ Doručené
6a Doklad o práve prednosti 28.12.2020 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.01.2021 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 08.02.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 08.02.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 09.02.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 09.02.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.06.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.07.2021 Typ Odoslané
PUV 211-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku