Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 210-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9273 
(21)  Číslo prihlášky  210-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06T 7/00  H04N 1/00  H04N 1/04   
(54)  Názov  Paralelný viacsenzorový priestorový skenovací systém s bežnými kamerami  
(57)  Anotácia  Paralelný viacsenzorový priestorový skenovací systém s bežnými kamerami pozostáva zo snímaného objektu (1), minimálne dvoch kamier (2) a pracovného počítača (11), pričom tento pozostáva z kalibračného bloku (3), zásobníka (4), úložiska (9) dát, bloku (10) výstupu údajov a algoritmického bloku (5), ktorý je tvorený blokom (6) filtrácie dát, blokom (7) odstránenia interferencie a blokom (8) interpolácie dát. Paralelný viacsenzorový priestorový skenovací systém s bežnými kamerami je určený na rýchle vytvorenie priestorového modelu statického alebo kvázistatického objektu a nachádza uplatnenie v mnohých aplikáciách v strojárskom priemysle, v automatizovanom meraní, vizuálnej inšpekcii až po medicínsku diagnostiku. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Koniar Dušan, doc. Ing., PhD.; Hliník nad Váhom 497, 014 01 Bytča 1; SK;
Volák Jozef, Ing.; Vodárenská 1927/19, 058 01 Poprad 1; SK;
Bajzík Jakub, Ing.; Omšenie 360, 914 43 Omšenie; SK;
Janišová Silvia, Ing.; Nesluša 1065, 023 41 Nesluša; SK;
Hargaš Libor, doc. Ing., PhD.; Švermova 11, 038 61 Vrútky; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.11.2024 
   Maximálna platnosť do  25.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 7/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 210-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 210-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 25.11.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 25.11.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 25.11.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 25.11.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 25.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.11.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 04.12.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.12.2020 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.01.2021 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 17.03.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 17.03.2021 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 17.03.2021 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.07.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.08.2021 Typ Odoslané
PUV 210-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku