Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 21-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9657 
(21)  Číslo prihlášky  21-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.02.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  07.12.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.08.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  07.12.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02J 9/00   
(54)  Názov  Zapojenie na zvýšenie spoľahlivosti napájacieho systému 
(57)  Anotácia  Zapojenie na zvýšenie spoľahlivosti napájacieho systému pozostáva z hlavného napájacieho zdroja (1), nezávislého napájacieho zdroja (2), záložného systému (3) s funkciou reštaurátora napätia, blokov (4) a (5) merania prúdu, obojsmerných spínačov (6) a (7), citlivej záťaže (8) a riadiaceho systému (9). Zapojenie na zvýšenie spoľahlivosti napájacieho systému sa používa na neprerušované napájanie citlivých elektrických spotrebičov pomocou paralelnej spolupráce siete a záložného napájacieho zdroja. Pri výpadku napájacieho napätia siete preberie jeho funkciu záložný zdroj napájaný z batérie, ktorý okrem toho disponuje aj funkciou reštaurátora napätia, takže je schopný pokryť aj kolísanie napätia v sieti. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Praženica Michal, Ing.; Plevník-Drienové 155;
Dobrucký Branislav, Ing.; Ľubľanská 2981/4, Žilina 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.02.2026 
   Maximálna platnosť do  14.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.08.2022 15/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.12.2022 23/2022 FG2K
 
PUV 21-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 21.03.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 21-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 14.02.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 14.02.2022 Typ Doručené
Opis 14.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.02.2022 Typ Doručené
Výkresy 14.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.05.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 16.05.2022 Typ Doručené
Opis 16.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 20.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.12.2022 Typ Odoslané
PUV 21-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku