Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 21-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7930 
(21)  Číslo prihlášky  21-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.06.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.11.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23B 27/16  B23B 29/24   
(54)  Názov  Prípravok na rýchle a flexibilné meranie opotrebovania vybraných druhov rezných platničiek 
(57)  Anotácia  Prípravok na rýchle a flexibilné meranie opotrebovania vybraných druhov rezných platničiek pozostáva z držiaka (1) doskového tvaru, v strede ktorého je centrálny priechodný otvor (6) s vnútorným závitom, do ktorého je z jednej strany naskrutkovaná valcová stopka (2) s vonkajším závitom, pričom z oboch strán v rohoch držiaka (1) sú tvarové vybrania (3). Všetky tvarové vybrania (3) situované oproti sebe z jednej aj druhej strany držiaka (1) doskového tvaru majú spoločný otvor (5), do ktorého je vsunutý magnet (7). V kútoch s ostrými uhlami tvarových vybraní (3) sú technologické otvory (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vopát Tomáš, Ing., PhD.; Saleziánska 42, 917 01 Trnava 1; SK;
Šimna Vladimír, Ing., PhD.; Hospodárska 89, 917 01 Trnava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.02.2024 
   Maximálna platnosť do  01.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.06.2017 6/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.11.2017 11/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 10.02.2021 3/2021 ND2K
 
PUV 21-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 21-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.02.2017 Typ Doručené
1a Opis 01.02.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 01.02.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 01.02.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 01.02.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 01.02.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.02.2017 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 13.02.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 13.02.2017 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.03.2017 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 31.03.2017 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 03.04.2017 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 03.04.2017 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 31.03.2017 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 13.09.2017 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.09.2017 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.10.2017 Typ Odoslané
12 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 25.03.2020 Typ Odoslané
14 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 26.01.2021 Typ Platba
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 29.01.2021 Typ Doručené
15a Plná moc 29.01.2021 Typ Doručené
16 predĺženie doby platnosti ÚV 03.02.2021 Typ Odoslané
PUV 21-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.03.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku