Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 208-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8620 
(21)  Číslo prihlášky  208-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.11.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.06.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.11.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F42C 11/06   
(54)  Názov  Zapojenie ovládania na aktiváciu a časovanie zapálenia pyrotechnického palníka 
(57)  Anotácia  Zapojenie ovládania na aktiváciu a časovanie zapálenia pyrotechnického palníka (FH1) umožňuje meniť časové intervaly spúšťania zapálenia palníka (FH1). Energia na zapálenie palníka (FH1) je získavaná vybíjaním vysokokapacitného elektrolytického kondenzátora (C1), preto je možné riešenie využiť na akýkoľvek druh palníkov (FH1) alebo rozbušiek. Vybíjanie vysokokapacitného kondenzátora (C1) zaisťuje rýchlu aktiváciu palníka (FH1) do 5 ms. Základom zapojenia sú prvé a druhé presné polovodičové dvojpólové oneskorovacie relé (RT3 a RT4), ktoré využívajú funkciu oneskoreného zopnutia prvých a druhých kontaktov (P1 a P2) na svojich póloch, pričom prvé oneskorovacie relé (RT3) riadi spínanie obvodu palníka (FH1) a druhé oneskorovacie relé (RT4) riadi obvod ďalšieho prídavného zariadenia (V1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kuracina Richard, doc. Ing., Ph.D.; Fándlyho 745/6, 926 01 Sereď 1; SK;
Szabová Zuzana, Ing., PhD.; Vajanského 6756/14 , 917 01 Trnava; SK;
Marônek Milan, prof. Ing., PhD.; Na Hlinách 16, 917 01 Trnava 1; SK;
Václav Štefan, doc. Ing., PhD.; Beethovenova 34, 917 08 Trnava; SK;
Balog Karol, prof. Ing., PhD.; Cintorínska 258/31, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK;
Bárta Jozef, Ing., PhD.; Jiráskova 24, 917 02 Trnava 2; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Maximálna platnosť do  22.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.06.2019 6/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2019 11/2019 FG2K
 
PUV 208-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.12.2018 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 208-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 22.11.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 22.11.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 22.11.2018 Typ Doručené
Opis 22.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.11.2018 Typ Doručené
Výkresy 22.11.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.11.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.12.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.01.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.03.2019 Typ Doručené
Opis 13.03.2019 Typ Doručené
Opis 13.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 13.03.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.04.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 17.04.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 17.04.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 17.04.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 17.04.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.09.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 16.09.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.10.2019 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 26.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 18.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
PUV 208-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku