Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 208-2017
(11)  Utility Model Number  8218 
(21)  Application Number  208-2017 
(22)  Application Date  29.09.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.09.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  04.04.2018 
(45)  Publication of Registration Date  03.09.2018 
(47)  Date of registration and making available to the public  26.07.2018 
(51)  International Patent Classification  A61B 5/24  A61B 5/28  A61B 5/291  A41D 13/12   
(54)  Title  Inteligentný odev na monitoring biodát človeka, najmä signálu z elektrokardiogramu 
(57)  Abstract  Inteligentný odev na monitoring biodát človeka, najmä signálu z elektrokardiogramu, je zložený z odevu (8), elektrovodivých vlákien (7), pasívnych kontaktných textilných EKG elektród (41), kontaktnej textilnej zemniacej elektródy (42) a aspoň jedného vývodu (43) do elektronického zariadenia (3). Odev (8) obsahuje z vonkajšej strany smerom k telu človeka izolované elektrovodivé vlákna (7) spájajúce jeho pasívne kontaktné textilné elektricky vodivé EKG elektródy (41) a kontaktnú textilnú zemniacu elektródu (42) aspoň do jedného vývodu (43) elektrického signálu pre elektronické zariadenie (3). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK;
VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.; Rybníky 954, 011 68 Žilina; SK 
(72)  Inventor(s)  Gála Michal, Ing., PhD.; Nitrianska 1209, 925 52 Šoporňa; SK;
Babušiak Branko, doc. Ing., PhD.; Antona Bernoláka 58, 010 01 Žilina 1; SK;
Janoušek Ladislav, prof. Ing., PhD.; Zimná 14181/2, 974 05 Banská Bystrica 5; SK;
Borik Štefan, doc. Ing., PhD.; Lesnícka 1160, 023 02 Krásno nad Kysucou; SK;
Hudec Róbert, prof. Ing., PhD.; Zvolenská 1779/16, 010 08 Žilina 8; SK;
Paralič Martin, Ing., PhD.; Gaštanová 3088/46, 010 07 Žilina 7; SK;
Matúška Slavomír, Ing., PhD.; Trnavská 1358/19, 010 08 Žilina 8; SK;
Balogová Ľudmila, Ing.; Segnerova 5, 010 15 Žilina 15; SK;
Šesták Jozef, Ing., CSc.; Rosina č. 875, 013 22 Rosina; SK;
Huljaková Kamila, Ing.; Jabloňová 196/4, 015 01 Rajec; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  29.09.2024 
   Utility Model Validity maximum until  29.09.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.04.2018 04/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2018 09/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 13.10.2021 19/2021 ND2K
 
PUV 208-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 208-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.09.2017 Type Delivered
1a Plná moc 29.09.2017 Type Delivered
1b Opis 29.09.2017 Type Delivered
1c Výkresy 29.09.2017 Type Delivered
1d Anotácia 29.09.2017 Type Delivered
1e Nároky na ochranu 29.09.2017 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 29.09.2017 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.10.2017 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.11.2017 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 22.01.2018 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 24.01.2018 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 24.01.2018 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 23.01.2018 Type Internal Letter
9 záznam o ukončení konania o PÚV 10.07.2018 Type Internal Letter
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.07.2018 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.08.2018 Type Sent document
12 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 07.09.2021 Type Delivered
12a Sprievodný list 07.09.2021 Type Delivered
13 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 17.09.2021 Type Sent document
14 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 20.09.2021 Type Payment
15 predĺženie doby platnosti ÚV 28.09.2021 Type Sent document
PUV 208-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku