Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 208-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8218 
(21)  Číslo prihlášky  208-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.09.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.04.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 5/24  A61B 5/28  A61B 5/291  A41D 13/12   
(54)  Názov  Inteligentný odev na monitoring biodát človeka, najmä signálu z elektrokardiogramu 
(57)  Anotácia  Inteligentný odev na monitoring biodát človeka, najmä signálu z elektrokardiogramu, je zložený z odevu (8), elektrovodivých vlákien (7), pasívnych kontaktných textilných EKG elektród (41), kontaktnej textilnej zemniacej elektródy (42) a aspoň jedného vývodu (43) do elektronického zariadenia (3). Odev (8) obsahuje z vonkajšej strany smerom k telu človeka izolované elektrovodivé vlákna (7) spájajúce jeho pasívne kontaktné textilné elektricky vodivé EKG elektródy (41) a kontaktnú textilnú zemniacu elektródu (42) aspoň do jedného vývodu (43) elektrického signálu pre elektronické zariadenie (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK;
VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.; Rybníky 954, 011 68 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gála Michal, Ing., PhD.; Nitrianska 1209, 925 52 Šoporňa; SK;
Babušiak Branko, doc. Ing., PhD.; Antona Bernoláka 58, 010 01 Žilina 1; SK;
Janoušek Ladislav, prof. Ing., PhD.; Zimná 14181/2, 974 05 Banská Bystrica 5; SK;
Borik Štefan, doc. Ing., PhD.; Lesnícka 1160, 023 02 Krásno nad Kysucou; SK;
Hudec Róbert, prof. Ing., PhD.; Zvolenská 1779/16, 010 08 Žilina 8; SK;
Paralič Martin, Ing., PhD.; Gaštanová 3088/46, 010 07 Žilina 7; SK;
Matúška Slavomír, Ing., PhD.; Trnavská 1358/19, 010 08 Žilina 8; SK;
Balogová Ľudmila, Ing.; Segnerova 5, 010 15 Žilina 15; SK;
Šesták Jozef, Ing., CSc.; Rosina č. 875, 013 22 Rosina; SK;
Huljaková Kamila, Ing.; Jabloňová 196/4, 015 01 Rajec; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.09.2024 
   Maximálna platnosť do  29.09.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.04.2018 04/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2018 09/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 13.10.2021 19/2021 ND2K
 
PUV 208-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 208-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.09.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 29.09.2017 Typ Doručené
1b Opis 29.09.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 29.09.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 29.09.2017 Typ Doručené
1e Nároky na ochranu 29.09.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.09.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.10.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.11.2017 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 22.01.2018 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 24.01.2018 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 24.01.2018 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 23.01.2018 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 10.07.2018 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.07.2018 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.08.2018 Typ Odoslané
12 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 07.09.2021 Typ Doručené
12a Sprievodný list 07.09.2021 Typ Doručené
13 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 17.09.2021 Typ Odoslané
14 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 20.09.2021 Typ Platba
15 predĺženie doby platnosti ÚV 28.09.2021 Typ Odoslané
PUV 208-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku