Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 207-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8668 
(21)  Číslo prihlášky  207-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.11.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.08.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.02.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 5/247  H04N 13/282  H04N 13/243  H04N 13/204  H04N 13/00  G03B 37/04   
(54)  Názov  Multismerový stereo kamerový systém na báze priestorového usporiadania kamier 
(57)  Anotácia  Multismerový stereo kamerový systém na báze priestorového usporiadania kamier pozostáva z nosnej konštrukcie pravidelného mnohostena (1), pričom vo vrcholoch pravidelného mnohostena (1) je umiestnené 360° kamerové hniezdo (2), ktorého počet kamier (3) je násobkom počtu hrán vrcholu mnohostena (1). Os otáčania pohľadu 360° kamerového hniezda (2) prechádza stredom pravidelného mnohostena (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rozinaj Gregor, prof. Ing., PhD.; Bajzova 8, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Maximálna platnosť do  22.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.08.2019 8/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2020 2/2020 FG2K
 
PUV 207-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.12.2018 34,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 29.11.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 207-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 22.11.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 22.11.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 22.11.2018 Typ Doručené
Opis 22.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.11.2018 Typ Doručené
Výkresy 22.11.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.11.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.12.2018 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.03.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 24.06.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 24.06.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.12.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.01.2020 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 26.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 18.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
PUV 207-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku