Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 206-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8615 
(21)  Číslo prihlášky  206-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.11.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.06.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.11.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06K 9/00  G07C 1/00   
(54)  Názov  Automatizovaný systém na zaznamenávanie prítomnosti osôb 
(57)  Anotácia  Automatizovaný systém na zaznamenávanie prítomnosti osôb pozostáva z kamery (2) na zaznamenávanie tvárí a z bloku na identifikáciu tvárí (3), ktorý je prepojený s blokom databázy známych tvárí (4) aj s blokom databázy nerozpoznaných tvárí (6) a tieto sú prepojené s prezenčnou listinou prítomných osôb (8). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.; Voderady 142, 919 42 Voderady; SK;
Pivarčiová Elena, doc. Mgr., PhD.; V. P. Tótha 10, 960 01 Zvolen; SK;
Kuric Ivan, prof. Dr. Ing.; Univerzitná 8215/1, 010 08 Žilina 1; SK;
Karrach Ladislav, Ing.; Jula Horvátha 955, 967 01 Kremnica 1; SK;
Wiecek Dariusz, Dr. Ing.; Bielowicko 135, 43-386 Świętoszówka; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.11.2022 
   Maximálna platnosť do  19.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.06.2019 06/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2019 11/2019 FG2K
 
PUV 206-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 206-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.11.2018 Typ Doručené
1a Opis 19.11.2018 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 19.11.2018 Typ Doručené
1c Výkresy 19.11.2018 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 19.11.2018 Typ Doručené
1e Plná moc 19.11.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.11.2018 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.12.2018 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.01.2019 Typ Interné listy
5 Žiadosť o opravu 18.03.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 18.03.2019 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 18.03.2019 Typ Doručené
6 rešeršná správa 04.04.2019 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 04.04.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 04.04.2019 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 04.04.2019 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 16.09.2019 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.09.2019 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.10.2019 Typ Odoslané
PUV 206-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku