Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 205-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9288 
(21)  Číslo prihlášky  205-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  03.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21F 27/08  B21F 23/00  B25J 9/00   
(54)  Názov  Minimalizovaná linka na prípravu a zakladanie drôtených krúžkov do pletiva 
(57)  Anotácia  Minimalizovaná linka na prípravu a zakladanie drôtených krúžkov do pletiva pozostáva z rámu (1), na ktorom sú pevne skrutkovými spojmi prichytené doska (2), domce (12), pohon (14) valca, servomotor (15) a lineárne vedenie (17). Na ráme (1) sú pohyblivo uložené podstava (13) a energetické plastové reťaze (16). Na doske (2) sú skrutkovými spojmi uložené malé robotické rameno (3), zásobník (4), dávkovač (5) a zariadenie (6) na dierovanie a lisovanie. Podstava (13) je pomocou skrutkových spojov pripojená na lineárne vedenie (17), ktoré je skrutkami prepojené so servomotorom (15). Lišta (10) je priskrutkovaná na valec (11) uložený v domcoch (12) pevne uložených pomocou skrutkových spojov na rám (1). Valec (11) je poháňaný pohonom (14) valca. Podávacie robotické rameno (7) a nitovacie robotické rameno (8) držiace zariadenie (9) strihania a spájania sú pevne uložené prostredníctvom skrutkových spojov na podstave (13). Na zadnú stranu podávacieho robotického ramena (7) a nitovacieho robotického ramena (8) sú prichytené konce energetických plastových reťazí (16), v ktorých sú bezpečne vedené káble (21). Do zásobníka (4) sú vložené valcové tyče (18), na ktorých sú nasunuté drôtené krúžky (20). Na lištu (10) je postupne vkladaný visiaci pletivový polotovar (19). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vargovská Mária, Ing., PhD.; Vígľaš 521, 962 02 Vígľaš; SK;
Hortobágyi Áron, Ing.; Teplá 63, 969 82 Podhorie; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.11.2024 
   Maximálna platnosť do  20.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 205-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 205-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.11.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 20.11.2020 Typ Doručené
1b Opis 20.11.2020 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 20.11.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 20.11.2020 Typ Doručené
1e Výkresy 20.11.2020 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 20.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 20.11.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 01.12.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.12.2020 Typ Platba
5 výzva na predloženie plnej moci 11.12.2020 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.12.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 18.12.2020 Typ Doručené
7a Plná moc 18.12.2020 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 23.02.2021 Typ Doručené
8a Opis 23.02.2021 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 23.02.2021 Typ Doručené
8c Anotácia 23.02.2021 Typ Doručené
8d Výkresy 23.02.2021 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.03.2021 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 06.04.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 06.04.2021 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 06.04.2021 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.08.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.08.2021 Typ Odoslané
PUV 205-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku