Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 204-2020
(11)  Utility Model Number  9287 
(21)  Application Number  204-2020 
(22)  Application Date  18.11.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  25.08.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  28.04.2021 
(45)  Publication of Registration Date  25.08.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  03.08.2021 
(51)  International Patent Classification  B24B 49/00  B23Q 17/00  G01L 3/00   
(54)  Title  Prípravok na upnutie telemetrického snímača určeného pre rotačný dynamometer 
(57)  Abstract  Prípravok na upnutie telemetrického snímača určeného pre rotačný dynamometer pozostáva z dvoch hlavných častí. Prvá časť prípravku pozostáva z držiaka (5) telemetrického snímača a druhá časť pozostáva z upínača (4), ktorý sa zároveň upevňuje na rozvody (1) procesnej kvapaliny a umožňuje nastavenie vzájomnej polohy medzi telemetrickým snímačom (2) rotačného dynamometra a telom (3) rotačného dynamometra. Držiak (5) telemetrického snímača sa zasunie na vodiace kolíky (12) upínača (4), pričom sa na vodiace kolíky (12) nasunú pružiny (8) slúžiace na pritláčanie držiaka (5) telemetrického snímača k telemetrickému snímaču (2) rotačného dynamometra. Pod pružiny (8) sa umiestia podložky (9), ktoré držia na svojom mieste vďaka beta závlačkám (10). Upínač (4) sa pripevní k rozvodu (1) procesnej kvapaliny pomocou upínacej skrutky (6) a matice (11), pričom na nasunutie upínača (4) slúži pružný hák (13), ktorý je navrhnutý tak, aby nezakrýval žiadne otvory na rozvode (1) procesnej kvapaliny a zároveň zabezpečil požadovanú polohu prípravku. Vďaka nemu je možné upnúť celý prípravok iba pomocou jednej nastavovacej skrutky (7), ktorá postupným zaťahovaním zabezpečí potrebný priamočiary pohyb druhej časti. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
MASAM s.r.o.; Parková 75, 952 01 Vráble; SK 
(72)  Inventor(s)  Buranský Ivan, Ing., PhD.; Seredská 5959/259, 917 05 Trnava 5; SK;
Kuruc Marcel, Ing., PhD.; Konopná 4, 934 05 Levice 5; SK;
Zaujec Rudolf, Ing., PhD.; Rastislavice 398, 941 08 Rastislavice; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  18.11.2024 
   Utility Model Validity maximum until  18.11.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 204-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 204-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.11.2020 Type Delivered
1a Opis 18.11.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 18.11.2020 Type Delivered
1c Výkresy 18.11.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 18.11.2020 Type Delivered
1e Plná moc 18.11.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 18.11.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.11.2020 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.12.2020 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 16.02.2021 Type Delivered
5a Sprievodný list 16.02.2021 Type Delivered
5b Opis 16.02.2021 Type Delivered
5c Príloha inde neuvedená 16.02.2021 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.02.2021 Type Internal Letter
7 rešeršná správa 18.03.2021 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 18.03.2021 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 18.03.2021 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 18.03.2021 Type Internal Letter
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.07.2021 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.08.2021 Type Sent document
PUV 204-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku