Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 204-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9287 
(21)  Číslo prihlášky  204-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  03.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B24B 49/00  B23Q 17/00  G01L 3/00   
(54)  Názov  Prípravok na upnutie telemetrického snímača určeného pre rotačný dynamometer 
(57)  Anotácia  Prípravok na upnutie telemetrického snímača určeného pre rotačný dynamometer pozostáva z dvoch hlavných častí. Prvá časť prípravku pozostáva z držiaka (5) telemetrického snímača a druhá časť pozostáva z upínača (4), ktorý sa zároveň upevňuje na rozvody (1) procesnej kvapaliny a umožňuje nastavenie vzájomnej polohy medzi telemetrickým snímačom (2) rotačného dynamometra a telom (3) rotačného dynamometra. Držiak (5) telemetrického snímača sa zasunie na vodiace kolíky (12) upínača (4), pričom sa na vodiace kolíky (12) nasunú pružiny (8) slúžiace na pritláčanie držiaka (5) telemetrického snímača k telemetrickému snímaču (2) rotačného dynamometra. Pod pružiny (8) sa umiestia podložky (9), ktoré držia na svojom mieste vďaka beta závlačkám (10). Upínač (4) sa pripevní k rozvodu (1) procesnej kvapaliny pomocou upínacej skrutky (6) a matice (11), pričom na nasunutie upínača (4) slúži pružný hák (13), ktorý je navrhnutý tak, aby nezakrýval žiadne otvory na rozvode (1) procesnej kvapaliny a zároveň zabezpečil požadovanú polohu prípravku. Vďaka nemu je možné upnúť celý prípravok iba pomocou jednej nastavovacej skrutky (7), ktorá postupným zaťahovaním zabezpečí potrebný priamočiary pohyb druhej časti. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
MASAM s.r.o.; Parková 75, 952 01 Vráble; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Buranský Ivan, Ing., PhD.; Seredská 5959/259, 917 05 Trnava 5; SK;
Kuruc Marcel, Ing., PhD.; Konopná 4, 934 05 Levice 5; SK;
Zaujec Rudolf, Ing., PhD.; Rastislavice 398, 941 08 Rastislavice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.11.2024 
   Maximálna platnosť do  18.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 204-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 204-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 18.11.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 18.11.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 18.11.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 18.11.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 18.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.11.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.11.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.12.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 16.02.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 16.02.2021 Typ Doručené
5b Opis 16.02.2021 Typ Doručené
5c Príloha inde neuvedená 16.02.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.02.2021 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 18.03.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 18.03.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 18.03.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 18.03.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.07.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.08.2021 Typ Odoslané
PUV 204-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku