Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 203-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8587 
(21)  Číslo prihlášky  203-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.11.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.10.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 3/00   
(54)  Názov  Prípravok na mechanickú analýzu tabliet v ťahu 
(57)  Anotácia  Prípravok na mechanickú analýzu tabliet v ťahu pozostáva z dvoch telies (3) na uchytenie tablety (5) a dvoch sťahovacích matíc (4) s vnútornou kužeľovou plochou. Zadná časť telesa (3) na uchytenie tablety (5) má úchytný mechanizmus do meracieho zariadenia. Telesá (3) na uchytenie tablety (5) sú orientované na seba. Úchytný mechanizmus do meracieho zariadenia je tvorený priebežným radiálnym otvorom v telese (3) na uchytenie tablety (5), držiakom (1) s priebežným radiálnym otvorom a zabezpečovacím čapom (2). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Peciar Peter, doc. Ing., PhD.; Hálova 17, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK;
Peciar Marián, prof. Ing., PhD.; Hálova 17, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK;
Fekete Roman, doc. Ing., PhD.; Pri starom letisku 31, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.11.2022 
   Maximálna platnosť do  19.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.03.2019 3/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.10.2019 10/2019 FG2K
 
PUV 203-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.12.2018 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 203-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 19.11.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 19.11.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 19.11.2018 Typ Doručené
Opis 19.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 19.11.2018 Typ Doručené
Výkresy 19.11.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.11.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.12.2018 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.12.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 08.01.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 08.01.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 08.01.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 08.01.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 31.07.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 31.07.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.09.2019 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 23.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 18.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
PUV 203-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku