Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 201-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9218 
(21)  Číslo prihlášky  201-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61G 9/04  B61G 9/06  B61G 9/14   
(54)  Názov  Lineárne flexibilný sféricky pružný kĺb a ťahovo-tlačná tyč 
(57)  Anotácia  Lineárne flexibilný sféricky pružný kĺb ťahovo-tlačnej tyče pozostáva z kompaktného pružného bloku vsadeného do príruby (1) prichytenia koncového tyčového elementu (5), ktorý je v klznom kontakte s koncovým tyčovým elementom (5), pričom na čelných stranách príruby (1) sú v zapustených osadeniach uložené vnútorné plávajúce podložky (13) a k nim priliehajú väčšie vonkajšie plávajúce podložky (12). Kompaktný pružný blok je tvorený pružnou tvarovanou výplňou (9), ktorej vonkajšia valcová plocha je pevne spojená s vonkajším tuhým kovovým krúžkom (10) a ktorej vnútorná valcová plocha je pevne spojená s vnútorným tuhým klzným kovovým krúžkom (11). Vnútorné priemery vnútornej plávajúcej podložky (13) a vonkajšej plávajúcej podložky (12) sú väčšie, ako je priemer koncového tyčového elementu tyče (5), pričom vnútorné hrany vnútornej plávajúcej podložky (13) a vnútorné hrany vonkajšej plávajúcej podložky (12) majú skosenia. Ťahovo-tlačná tyč je tvorená dvoma koncovými tyčovými elementmi a dvoma prírubami na ich prichytenie a centrálnym rúrkovým spojovacím členom má príruby (1) na prichytenie koncových tyčových elementov (5), ktoré majú lineárne posuvné sférické pružné kĺby, pričom medzi vonkajšou čelnou plochou tuhých prvkov (6) a vonkajšou plávajúcou podložkou (12) je vložená súprava vonkajších flexibilných elementov (3) s oddeľujúcimi podložkami (4) a medzi vnútornou čelnou plochou tuhých prvkov (8) a vonkajšou plávajúcou podložkou (12) je vložená súprava vnútorných flexibilných elementov (2) s oddeľujúcimi podložkami (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
TATRAVAGÓNKA a.s.; Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ondruška Juraj, Ing., PhD.; Pračanská 49, 831 07 Bratislava-Vajnory; SK;
Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.; Tulipánová 12, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK;
Bábics Jozef, Ing.; Holice 91, 930 34 Holice; SK;
Bošanský Miroslav, prof. Ing., CSc.; Budatínska 23, 851 05 Bratislava-Petržalka; SK;
Protasov Roman, Mgr. Ing.; Severokavkazskaja 9, 610 71 Charkov; UA 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.11.2024 
   Maximálna platnosť do  16.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 201-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 201-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 16.11.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 16.11.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 16.11.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 16.11.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 16.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.11.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 24.11.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.11.2020 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.01.2021 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 09.02.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 09.02.2021 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 09.02.2021 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.06.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.07.2021 Typ Odoslané
PUV 201-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku