Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 201-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8439 
(21)  Číslo prihlášky  201-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.12.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  06.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.12.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  06.05.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B67D 1/00  F25D 11/00  F25B 27/00   
(54)  Názov  Mobilné chladiace a výčapné zariadenie 
(57)  Anotácia  Mobilné chladiace a výčapné zariadenie zobrazené podľa obrázka sa skladá z oceľovej nosnej konštrukcie (1), na ktorej sú uložené komponenty, 2-krát predné kolesá otočné s brzdou (2), 2-krát zadné kolesá pevné bez brzdy (3), polyuretánový chladiarenský box (4), polyuretánové chladiarenské dvere s magnetickým tesnením (5), vnútorný chladiarenský výparník (6), vonkajší ochranný kryt (7) z nehrdzavejúcej ocele, 3-krát flexibilné fotovoltické panely (8), elektrický akumulátor (9) 12 V, regulátor nabíjania (10) 12/24 V, chladiarenský motorkompresor (11) 12 V, vonkajší chladiarenský kondenzátor (12), izolácia tvrdeným polystyrénom (13), výčapná pipa (14) s aktívnym chladením a vyhradený priestor na upevnenie tlakovej nádoby (15). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Maguľák Vojtech, st.; Bohdanovce 275, 044 16 Košice; SK;
Maguľák Vojtech, ml.; Bohdanovce 275, 044 16 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Maguľák Vojtech, st.; Bohdanovce 275, 044 16 Košice; SK;
Maguľák Vojtech, ml.; Bohdanovce 275, 044 16 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  31.12.2018 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  99-2014 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  31.12.2018 
   Maximálna platnosť do  31.12.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.12.2018 12/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 06.05.2019 5/2019 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 04.02.2020 2/2020 MK2K
 
PUV 201-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.09.2017 33,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžtikového vzoru 08.06.2022 150,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 201-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vyjadrenie referenta pre vrátenie poplatku Typ Interné listy
Vyjadrenie referenta pre vrátenie poplatku Typ Interné listy
Vyjadrenie referenta pre vrátenie poplatku Typ Interné listy
Vyjadrenie referenta pre vrátenie poplatku Typ Interné listy
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.09.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 12.09.2017 Typ Doručené
Nároky na ochranu 12.09.2017 Typ Doručené
Rovnopis patentovej prihlášky 12.09.2017 Typ Doručené
Výkresy 12.09.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.09.2017 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.09.2017 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.10.2017 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 11.12.2017 Typ Doručené
Anotácia 11.12.2017 Typ Doručené
Nároky na ochranu 11.12.2017 Typ Doručené
Opis 11.12.2017 Typ Doručené
Rovnopis patentovej prihlášky 11.12.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 11.12.2017 Typ Doručené
Výkresy 11.12.2017 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením - záporný výsledok 17.01.2018 Typ Interné listy
rozhodnutie o zastavení konania 30.01.2018 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 12.02.2018 Typ Doručené
rozhodnutie o autoremedúre 06.03.2018 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.05.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.07.2018 Typ Doručené
Anotácia 25.07.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 25.07.2018 Typ Doručené
Opis 25.07.2018 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.08.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 19.10.2018 Typ Interné listy
rešeršná správa 19.10.2018 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 19.10.2018 Typ Odoslané
výsledok rešerše 19.10.2018 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.03.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 11.03.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.04.2019 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV - zápis po 4 rokoch 16.04.2019 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 21.06.2022 Typ Odoslané
PUV 201-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku