Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 200-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9011 
(21)  Číslo prihlášky  200-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.12.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  27.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  27.01.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  07.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G16Y 40/10  G16Y 40/35  G06T 7/00  G06V 30/20   
(54)  Názov  Spôsob monitorovania a ovládania mechatronických systémov s využitím rozšírenej reality a technologická zostava 
(57)  Anotácia  Spôsob monitorovania a ovládania mechatronických systémov s využitím rozšírenej reality je založený na tom, že zariadenie rozšírenej reality s aplikáciou na rozpoznávanie obrazov a kamerou analyzuje obraz z kamery a rozpoznáva mechatronické zariadenie alebo sa pripája na server s jeho device twin v klaude. Dáta zo senzorov sú posielané na server a synchronizuje sa device twin klaud. Aplikácia získava informácie o type zariadenia, sťahuje užívateľské rozhranie generované definičnou schémou a vykresľuje ovládanie. Užívateľ interaguje so zariadením rozšírenej reality prostredníctvom konfigurácie GUI v rozšírenej realite. Riadiace príkazy sú posielané na server a ten ich posiela do pripojeného zariadenia rozšírenej reality.Technologická zostava na monitorovanie a ovládanie mechatronických systémov s využitím rozšírenej reality pozostáva zo zariadenia (A) rozšírenej reality s obsiahnutou kamerou a aplikáciou na rozpoznávanie obrazov, ktorá má vizuálny dosah na mechatronický systém (B), pričom zariadenie (A) rozšírenej reality je dátovým bezdrôtovým spojením prepojené so serverom (C), ktorý je dátovým bezdrôtovým spojením prepojený s mechatronickým systémom (B). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Stark Erich, Ing., PhD.; Holíčska 3043/13, 851 05 Bratislava-Petržalka; SK;
Kučera Erik, doc. Ing., PhD.; Nitrianska 2528/49, Hlohovec;
Haffner Oto, Ing., PhD.; D.Jurkoviča 838/40, Hlohovec 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.12.2023 
   Maximálna platnosť do  20.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2020 9/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 27.01.2021 2/2021 FG2K
 
PUV 200-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.01.2020 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 200-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 20.12.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 20.12.2019 Typ Doručené
Opis 20.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 20.12.2019 Typ Doručené
Výkresy 20.12.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.12.2019 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.01.2020 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PÚV 15.07.2020 Typ Interné listy
rešeršná správa 15.07.2020 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 15.07.2020 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.02.2021 Typ Odoslané
PUV 200-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku