Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 200-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8319 
(21)  Číslo prihlášky  200-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.09.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  08.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  08.01.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 21/00  G01M 15/00   
(54)  Názov  Testovacie zariadenie na elektrické pohony s voliteľnou pružnosťou a voliteľnou vôľou spojenia 
(57)  Anotácia  Testovacie zariadenie na elektrické pohony s voliteľnou pružnosťou a voliteľnou vôľou spojenia pozostáva zo základne (1) s tlmiacim pásom (2), ku ktorej je pomocou nastaviteľných držiakov (3) pripevnený hriadeľ (4). K hriadeľu (4) je pevne pripojený disk (5), v ktorého tesnej blízkosti je umiestnený voľný disk (6). Zmenou materiálu, dĺžky alebo prierezu hriadeľa (4) sa zmení pružnosť hriadeľa (4). Zmenou priemeru otvoru v pevne pripojenom disku (5) alebo zmenou priemeru tŕňa (7) na voľnom disku (6), alebo zmenou vzdialenosti tŕňa (7) a otvorov (9) od osi otáčania sa zmení vôľa medzi diskami. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kyslan Karol, Ing., PhD.; Krosnianska 47, 040 22 Košice 22; SK;
Lacko Milan, Ing., PhD.; Mieru 32, 044 14 Čaňa; SK;
Ďurovský František, doc. Ing., PhD.; Hemerkova 23, 040 23 Košice 23; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.09.2024 
   Maximálna platnosť do  07.09.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2018 08/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 08.01.2019 01/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 25.08.2021 16/2021 ND2K
 
PUV 200-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 200-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.09.2017 Typ Doručené
1a Sprievodný list 07.09.2017 Typ Doručené
1b Opis 07.09.2017 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 07.09.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 07.09.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 07.09.2017 Typ Doručené
1f Výkresy 07.09.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.09.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.09.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.12.2017 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.12.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 22.12.2017 Typ Doručené
6a Sprievodný list 22.12.2017 Typ Doručené
6b Plná moc 22.12.2017 Typ Doručené
6c Opis 22.12.2017 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.01.2018 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 15.01.2018 Typ Doručené
8a Opis 15.01.2018 Typ Doručené
8b Plná moc 15.01.2018 Typ Doručené
8c Sprievodný list 15.01.2018 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.01.2018 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 24.01.2018 Typ Doručené
10a Opis 24.01.2018 Typ Doručené
10b Sprievodný list 24.01.2018 Typ Doručené
11 rešeršná správa 28.05.2018 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 31.05.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 31.05.2018 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 28.05.2018 Typ Interné listy
15 záznam o ukončení konania o PÚV 07.11.2018 Typ Interné listy
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.11.2018 Typ Interné listy
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.12.2018 Typ Odoslané
18 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.08.2021 Typ Doručené
18a Sprievodný list 04.08.2021 Typ Doručené
19 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 12.08.2021 Typ Odoslané
20 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 18.08.2021 Typ Platba
21 predĺženie doby platnosti ÚV 19.08.2021 Typ Odoslané
PUV 200-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku