Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 20-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8052 
(21)  Číslo prihlášky  20-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.01.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.03.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.01.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02B 75/32  F01B 9/02   
(54)  Názov  Piestový spaľovací motor s modifikovaným kľukovým mechanizmom 
(57)  Anotácia  Piestový spaľovací motor s modifikovaným kľukovým mechanizmom v zážihovom alebo vznetovom dvojtaktnom alebo štvortaktnom spaľovacom motore pozostáva z kľuky (1), uloženej v kľukovom ložisku (2), z ojnice (3), ktorá je v spodnej časti ojničným ložiskom (4) spojená s ramenom kľuky (1) a v hornej časti je ojnica piestnym čapom (5) spojená s piestom (6), ktorý je vedený vo valci (7). Os (8) dráhy piestneho čapu je od osi kľuky (9) posunutá v smere otáčania kľuky z horného úvratu (HU) pri expanznom zdvihu o vzdialenosť (E). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ontkoc František; Družstevná 266, 067 82 Modra nad Cirochou; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ontkoc František; Družstevná 266, 067 82 Modra nad Cirochou; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  31.01.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  31.01.2021 
   Maximálna platnosť do  31.01.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.10.2017 10/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.03.2018 03/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 16.09.2021 17/2021 MK2K
 
PUV 20-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 20-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.01.2017 Typ Doručené
1a Opis 31.01.2017 Typ Doručené
1b Anotácia 31.01.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 31.01.2017 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 31.01.2017 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.02.2017 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.02.2017 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 28.04.2017 Typ Doručené
4a Anotácia 28.04.2017 Typ Doručené
4b Opis 28.04.2017 Typ Doručené
4c Nároky na ochranu 28.04.2017 Typ Doručené
4d Výkresy 28.04.2017 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.05.2017 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 02.08.2017 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 03.08.2017 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 03.08.2017 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 02.08.2017 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 09.01.2018 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.01.2018 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 14.03.2018 Typ Odoslané
PUV 20-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku