Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 20-2011
(11)  Číslo úžitkového vzoru  5971 
(21)  Číslo prihlášky  20-2011 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.02.2011 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.12.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.07.2011 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.12.2011 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.10.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 3/34  G01N 3/32   
(54)  Názov  Zariadenie na gigacyklové únavové skúšky materiálov 
(57)  Anotácia  Zariadenie na gigacyklové únavové skúšky materiálov pozostávajúce zo zdroja energie pre generátor, výkonového meniča a záťaže, ktorou je piezoelektrický menič, mechanicky spojený s mechanickým zosilňovačom, ktorého súčasťou je materiál podliehajúci únavovým skúškam. Ku generátoru je pripojený PC, ktorý slúži na zobrazovanie potrebných veličín a na ovládanie generátora. Potrebné veličiny na meranie sa zobrazujú na displeji zobrazovacej a ovládacej jednotky (ZOJ), pričom generátor sa ovláda pomocou tlačidiel a klávesnice. Generátor je cez BNC svorky pripojený k osciloskopu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Špánik Pavol, prof. Ing., PhD.; Rosina 800, 013 22 Rosina; SK;
Palček Peter, prof. Ing., PhD.; Gaštanová 6, 010 07 Žilina; SK;
Pavlanin Rastislav, Ing., PhD.; Sídlisko 1. mája, blok 1312, 933 01 Vranov nad Topľou; SK;
Radvan Roman, Ing.; Hvozdnica 63, 013 56 Hvozdnica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  03.02.2015 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.02.2015 
   Maximálna platnosť do  03.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 06.07.2011 07/2011 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.12.2011 12/2011 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 03.11.2015 11/2015 MK2K
 
PUV 20-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 20-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 03.02.2011 Typ Doručené
1a Opis 03.02.2011 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 03.02.2011 Typ Doručené
1c Anotácia 03.02.2011 Typ Doručené
1d Výkresy 03.02.2011 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.02.2011 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.03.2011 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 19.04.2011 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 19.04.2011 Typ Odoslané
6 oznámenie o výsledku rešerše 19.04.2011 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 02.05.2011 Typ Interné listy
8 záznam o ukončení konania o PÚV 13.10.2011 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.10.2011 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.12.2011 Typ Odoslané
11 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 03.02.2015 Typ Doručené
12 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 25.02.2015 Typ Odoslané
13 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 09.04.2015 Typ Odoslané
PUV 20-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku