Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 2-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8418 
(21)  Číslo prihlášky  2-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.01.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.11.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.04.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 70/52  E04C 5/00   
(54)  Názov  Linka na výrobu kompozitnej armatúry pultrúziou 
(57)  Anotácia  Opísané je technologické zariadenie využívajúce pultrúziu – ťah sklených vlákien zo stojana (1) cievok na vlákna cez systém (4) impregnácie vlákien, cez systém (8) špirálovitého namotávania nite, cez systém (9) navádzacích kladiek, cez tunelovú žíhaciu pec (10) a cez systém (11) vodného ochladzovania. Pultrúziu – ťah zabezpečuje systém (12) ťažného mechanizmu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Delinčák Peter; J. G. Tajovského 1198/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Guman Ľubomír, Ing.; Hrnčiarska 1566/8, 091 01 Stropkov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.01.2022 
   Maximálna platnosť do  04.01.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.11.2018 11/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.04.2019 04/2019 FG2K
3 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 04.05.2020 05/2020 PC2K
 
PUV 2-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 2-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.01.2018 Typ Doručené
1a Opis 04.01.2018 Typ Doručené
1b Výkresy 04.01.2018 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 04.01.2018 Typ Doručené
1d Anotácia 04.01.2018 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 04.01.2018 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 04.01.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.01.2018 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.01.2018 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.02.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 13.04.2018 Typ Doručené
5a Opis 13.04.2018 Typ Doručené
5b Výkresy 13.04.2018 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.04.2018 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 22.05.2018 Typ Doručené
7a Opis 22.05.2018 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 22.05.2018 Typ Doručené
7c Anotácia 22.05.2018 Typ Doručené
7d Príloha inde neuvedená 22.05.2018 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.05.2018 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 27.06.2018 Typ Doručené
9a Opis 27.06.2018 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 27.06.2018 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.07.2018 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 16.08.2018 Typ Doručené
11a Opis 16.08.2018 Typ Doručené
11b Nároky na ochranu 16.08.2018 Typ Doručené
11c Výkresy 16.08.2018 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.09.2018 Typ Interné listy
13 rešeršná správa 10.09.2018 Typ Interné listy
14 výsledok rešerše 11.09.2018 Typ Interné listy
16 pokyn na zverejnenie PÚV 10.09.2018 Typ Interné listy
17 záznam o ukončení konania o PÚV 14.02.2019 Typ Interné listy
18 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.02.2019 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.03.2019 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis prevodu 16.03.2020 Typ Doručené
20a Sprievodný list 16.03.2020 Typ Doručené
20b Osvedčovacia doložka 16.03.2020 Typ Doručené
20c Plná moc 16.03.2020 Typ Doručené
20d Osvedčovacia doložka 16.03.2020 Typ Doručené
20e Doklad o prevode 16.03.2020 Typ Doručené
20f Osvedčovacia doložka 16.03.2020 Typ Doručené
20g Plná moc 16.03.2020 Typ Doručené
21 vyžiadanie poplatku 02.04.2020 Typ Odoslané
22 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2020 Typ Platba
23 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 30.04.2020 Typ Odoslané
24 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 21.09.2021 Typ Doručené
24a Plná moc 21.09.2021 Typ Doručené
25 všeobecný referátnik 22.09.2021 Typ Odoslané
26 Žiadosť o zápis prevodu 29.09.2021 Typ Doručené
26a Sprievodný list 29.09.2021 Typ Doručené
26b Osvedčovacia doložka 29.09.2021 Typ Doručené
26c Doklad o prevode 29.09.2021 Typ Doručené
26d Osvedčovacia doložka 29.09.2021 Typ Doručené
26e Plná moc 29.09.2021 Typ Doručené
27 vyžiadanie poplatku 25.10.2021 Typ Odoslané
PUV 2-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.04.2020 Delinčák Peter Guman Ľubomír, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku