Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 199-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8173 
(21)  Číslo prihlášky  199-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.09.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.02.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.07.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23F 5/24  A23F 5/36  A23F 5/46  A47J 31/02  A47J 31/06   
(54)  Názov  Zariadenie na prípravu kávového nápoja a spôsob prípravy kávového nápoja obohateného chuťou a arómou dreva 
(57)  Anotácia  Opísané je zariadenie na prípravu kávového nápoja, ktoré sa skladá z nádoby (5), do ktorej je v hornej časti vložená prekvapkávacia súprava (3) tvorená z dreveného v spodnej časti perforovaného lievika (1), na ktorom je položený papierový filter (2), ako aj spôsob prípravy kávového nápoja tak, že prekvapkávacia súprava (3) sa zaleje vodou (4) s teplotou od 70 do 105 stupňov Celzia, voda (4) sa zachytí v nádobe (5), z ktorej sa odstráni, následne sa na papierový filter (2) nasype mletá káva ( 6), ktorá sa 2- až 5-krát v časovom intervale dvoch minút zaleje požadovaným množstvom vody (8) s teplotou od 70 do 105 stupňov Celzia a kávový nápoj (7) sa zachytí v nádobe (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ján Goréj-G-TECH; Teriakovce 140, 080 05 Teriakovce; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Goréj Ján; Teriakovce 140, 080 05 Teriakovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Lobodová Dagmar, Ing.; Clementisova 6, 040 22 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.09.2024 
   Maximálna platnosť do  06.09.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.02.2018 02/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2018 07/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 25.08.2021 16/2021 ND2K
 
PUV 199-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 199-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.09.2017 Typ Doručené
1a Sprievodný list 06.09.2017 Typ Doručené
1b Plná moc 06.09.2017 Typ Doručené
1c Opis 06.09.2017 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 06.09.2017 Typ Doručené
1e Anotácia 06.09.2017 Typ Doručené
1f Výkresy 06.09.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.09.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.09.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.09.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 09.10.2017 Typ Doručené
5a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 09.10.2017 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.10.2017 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 06.11.2017 Typ Doručené
7a Opis 06.11.2017 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 06.11.2017 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.11.2017 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 27.11.2017 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 27.11.2017 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 22.11.2017 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.05.2018 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.06.2018 Typ Odoslané
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 02.08.2021 Typ Platba
17 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 05.08.2021 Typ Doručené
18 predĺženie doby platnosti ÚV 12.08.2021 Typ Odoslané
PUV 199-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku