Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 199-2015
(11)  Utility Model Number  7577 
(21)  Application Number  199-2015 
(22)  Application Date  18.12.2015 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.10.2016 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.05.2016 
(45)  Publication of Registration Date  03.10.2016 
(47)  Date of registration and making available to the public  22.08.2016 
(51)  International Patent Classification  D06F 37/30  F16C 3/02   
(54)  Title  Konštrukcia uloženia pracieho bubna filtra celulózy 
(57)  Abstract  Opisuje sa uloženie pracieho bubna filtra celulózy obsahujúce náboj (2) čapu (3) pracieho bubna a čap (3), ktorý je vybavený prírubou (6), ktorá s ním tvorí jeden celok. V prírube (6) sú vytvorené otvory na skrutky (8). Náboj (2) čapu (3) pracieho bubna je vybavený vybraním (5) pre prírubu (6), v ktorom sú vytvorené závitové otvory (7) na zaskrutkovanie skrutiek (8). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  CHETRA SK, s.r.o.; Sládkovičova 1937, 093 02 Hencovce; SK 
(72)  Inventor(s)  Bubnár Peter, Ing.; Rastislavova 4, 093 02 Hencovce; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  18.12.2022 
   Utility Model Validity maximum until  18.12.2025 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.05.2016 5/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.10.2016 10/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.02.2020 2/2020 ND2K
 
PUV 199-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.01.2016 66,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 12.12.2019 80,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 199-2015
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.12.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.12.2015 Type Delivered
Anotácia 21.12.2015 Type Delivered
Nároky na ochranu 21.12.2015 Type Delivered
Opis 21.12.2015 Type Delivered
Plná moc 21.12.2015 Type Delivered
Výkresy 21.12.2015 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.01.2016 Type Sent document
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.01.2016 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.02.2016 Type Internal Letter
Žiadosť inde neuvedená 23.02.2016 Type Delivered
rešeršná správa 14.03.2016 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 15.03.2016 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 15.03.2016 Type Sent document
výsledok rešerše 15.03.2016 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.08.2016 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 16.08.2016 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 28.09.2016 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 15.11.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 15.11.2019 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 27.11.2019 Type Sent document
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 16.12.2019 Type Payment
formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti ÚV 17.12.2019 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 19.12.2019 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 19.12.2019 Type Delivered
Plná moc 19.12.2019 Type Delivered
predĺženie doby platnosti ÚV 23.12.2019 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 21.06.2022 Type Sent document
PUV 199-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.12.2019 Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku