Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 199-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7577 
(21)  Číslo prihlášky  199-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.12.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.10.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06F 37/30  F16C 3/02   
(54)  Názov  Konštrukcia uloženia pracieho bubna filtra celulózy 
(57)  Anotácia  Opisuje sa uloženie pracieho bubna filtra celulózy obsahujúce náboj (2) čapu (3) pracieho bubna a čap (3), ktorý je vybavený prírubou (6), ktorá s ním tvorí jeden celok. V prírube (6) sú vytvorené otvory na skrutky (8). Náboj (2) čapu (3) pracieho bubna je vybavený vybraním (5) pre prírubu (6), v ktorom sú vytvorené závitové otvory (7) na zaskrutkovanie skrutiek (8). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CHETRA SK, s.r.o.; Sládkovičova 1937, 093 02 Hencovce; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bubnár Peter, Ing.; Rastislavova 4, 093 02 Hencovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.12.2022 
   Maximálna platnosť do  18.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.05.2016 5/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.10.2016 10/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.02.2020 2/2020 ND2K
 
PUV 199-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.01.2016 66,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 12.12.2019 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 199-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.12.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.12.2015 Typ Doručené
Anotácia 21.12.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 21.12.2015 Typ Doručené
Opis 21.12.2015 Typ Doručené
Plná moc 21.12.2015 Typ Doručené
Výkresy 21.12.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.01.2016 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.01.2016 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.02.2016 Typ Interné listy
Žiadosť inde neuvedená 23.02.2016 Typ Doručené
rešeršná správa 14.03.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 15.03.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 15.03.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 15.03.2016 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.08.2016 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 16.08.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 28.09.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 15.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 15.11.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 27.11.2019 Typ Odoslané
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 16.12.2019 Typ Platba
formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti ÚV 17.12.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.12.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 19.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 19.12.2019 Typ Doručené
predĺženie doby platnosti ÚV 23.12.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 21.06.2022 Typ Odoslané
PUV 199-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.12.2019 Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku