Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 198-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8947 
(21)  Číslo prihlášky  198-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.12.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.12.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64F 5/60   
(54)  Názov  Laboratórny model lietajúceho stroja s jedným stupňom voľnosti 
(57)  Anotácia  Laboratórny model lietajúceho stroja s jedným stupňom voľnosti pozostáva z vodorovnej pevnej podložky (3), na ktorej je kolmo upevnená prvá pevná vodiaca tyč (1) a druhá pevná vodiaca tyč (2), na ktorých je pohyblivo vo vertikálnom smere umiestnená konzola (4). Na vodorovnej pevnej podložke (3) je upevnený aj senzor (11) vzdialenosti od konzoly (4). Na konzole (4) je umiestnený elektrický pohon (5) s vrtuľou (6), senzor (7) vzdialenosti od pevnej podložky (3), senzor (8) zrýchlenia a riadiaci počítač (9). Na vodorovnej pevnej podložke (3) je umiestnený zdroj (10) elektrickej energie. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ťapák Peter, Ing., PhD.; Jasovská 41, 851 07 Bratislava-Petržalka; SK;
Matišák Jakub, Ing.; Družstevná 57, 911 01 Trenčín 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.12.2023 
   Maximálna platnosť do  18.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.07.2020 7/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.12.2020 12/2020 FG2K
 
PUV 198-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 198-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.12.2019 Typ Doručené
1a Opis 18.12.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 18.12.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 18.12.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 18.12.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 18.12.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.12.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.01.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.04.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 07.05.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 07.05.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 07.05.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 07.05.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.10.2020 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.11.2020 Typ Odoslané
PUV 198-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku