Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 198-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8751 
(21)  Číslo prihlášky  198-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.11.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.05.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10L 5/40   
(54)  Názov  Tuhé druhotné palivo a spôsob jeho výroby a použitia 
(57)  Anotácia  Tuhé druhotné palivo, ktoré je vyrobené z presne definovaných spáliteľných odpadov, má výhrevnosť 12 až 42 MJ.kg-1, obvykle 25 až 35 MJ.kg-1, a vlhkosť do 10 % hmotnostných, pričom jednotlivé druhy použitých odpadov majú výhrevnosť minimálne 5 MJ.kg-1. V prípade druhotného paliva, ktoré je vyrobené len z rôznych prúdov odpadového dreva, má palivo výhrevnosť v rozpätí 12 až 20 MJ.kg-1 a vlhkosť do 25 %, pričom jednotlivé druhy použitých odpadov majú vlhkosť maximálne 55 %. Tuhé druhotné palivo je ďalej definované hraničnými hodnotami obsahu škodlivín (znečisťujúcich látok, ako sú Cl, Hg, polycyklické aromatické uhľovodíky, Sb, As, Pb, Cd, Cr, Co, Ni, síra). V prípade tuhého druhotného paliva vyrobeného len z rôznych prúdov odpadového dreva je palivo definované pomocou hraničných hodnôt obsahu Cl, Hg, F, polycyklických aromatických uhľovodíkov, As, Pb, Cd, Cr a Zn. Opísaný je aj spôsob výroby tuhého druhotného paliva a jeho použitie v dezintegrovanej sypkej forme alebo vo forme brikiet. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gondáš Ján, Ing.; Ulica A. Jiráska 2473/31, Lučenec;
Marák Ján, Ing.; Ulica Ľ. Podjavorinskej 2874/97, Lučenec;
Vaculčiak Miroslav; Komenského 408/20, Lovinobaňa 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gondáš Ján, Ing.; A. Jiráska 2473/31, 984 01 Lučenec 1; SK;
Marák Ján, Ing.; Ľudmily Podjavorinskej 97, 984 01 Lučenec 1; SK;
Vaculčiak Miroslav; Komenského 20, 985 54 Lovinobaňa; SK;
Hroncová Emília, doc. Ing., PhD.; A. Hlinku 2556/29, 960 01 Zvolen; SK;
Ladomerský Juraj, prof. Mgr., CSc.; Novozámocká 15, 960 01 Zvolen; SK;
Musil Juraj, Ing.; Tatranská 24, 974 11 Banská Bystrica 11; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty  PDF   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.11.2025 
   Maximálna platnosť do  16.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.05.2020 5/2020 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 12.10.2022 19/2022 ND2K
 
PUV 198-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.11.2018 34,00 EUR
20 Poplatok za návrh na výmaz ÚV 18.10.2021 40,00 EUR
32 Poplatok - kaucia 18.10.2021 100,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 20.09.2022 150,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 198-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 16.11.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 16.11.2018 Typ Doručené
Opis 16.11.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.11.2018 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 26.11.2018 Typ Platba
výzva na predloženie plnej moci 29.11.2018 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.02.2019 Typ Odoslané
výzva na doplnenie identifikátora osoby 18.02.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.03.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.03.2019 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.04.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.06.2019 Typ Doručené
Anotácia 12.06.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 12.06.2019 Typ Doručené
Opis 12.06.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.06.2019 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.07.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.08.2019 Typ Doručené
Anotácia 21.08.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 21.08.2019 Typ Doručené
Opis 21.08.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.09.2019 Typ Interné listy
Doplnenie materiálov 11.10.2019 Typ Doručené
Anotácia 11.10.2019 Typ Doručené
Opis 11.10.2019 Typ Doručené
Opis 11.10.2019 Typ Doručené
rešeršná správa 14.10.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 15.10.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 15.10.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 17.10.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.03.2020 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 11.03.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.04.2020 Typ Odoslané
opätovne odoslaný list 21.07.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 22.02.2021 Typ Doručené
vnútrospisový list 25.02.2021 Typ Interné listy
všeobecný referátnik 09.03.2021 Typ Odoslané
opätovne odoslaný list 09.03.2021 Typ Odoslané
Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.09.2021 Typ Doručené
Odôvodnenie návrhu 27.09.2021 Typ Doručené
Plná moc 27.09.2021 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 28.09.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 28.09.2021 Typ Doručené
vyžiadanie kaucie za návrh na výmaz 29.09.2021 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za návrh na výmaz 29.09.2021 Typ Odoslané
20 Poplatok za návrh na výmaz ÚV 20.10.2021 Typ Platba
32 Poplatok - kaucia 20.10.2021 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k návrhu na výmaz 21.10.2021 Typ Odoslané
Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.12.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 10.01.2022 Typ Odoslané
Oznámenie inde neuvedené 21.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.01.2022 Typ Doručené
Výzva na vyjadrenie k stanovisku protistrany 24.01.2022 Typ Odoslané
Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 15.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.03.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 28.04.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 20.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 09.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 09.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.09.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 26.09.2022 Typ Odoslané
PUV 198-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku