Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 197-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8555 
(21)  Číslo prihlášky  197-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.11.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27B 1/00  A01G 23/095  B27L 1/00   
(54)  Názov  Odvetvovací nôž s vymeniteľnou reznou hranou 
(57)  Anotácia  Univerzálny odvetvovací nôž s vymeniteľnou reznou hranou je tvorený pevnou tvarovanou čeľusťou (1) a rezným nástrojom (2), ktorý je v čeľusti upevnený pomocou závitu a troch skrutiek so zapustenou hlavou (22). Skrutkový spoj a vodiaca drážka (21) eliminujú vylomenie rezného nástroja z pevnej čeľuste pri pracovnom úkone. Zvýšenie životnosti rezného nástroja zabezpečuje trojuholníková výstuha (11) pevnej čeľuste, ktorá kopíruje tvar rezného nástroja. Z dôvodu montáže odvetvovacieho noža na pracovný stroj je súčasťou aj spojovací čap (3) a upevňovacie konzoly (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Melicherčík Ján, Ing., PhD.; Stožok 227, 962 12 Stožok; SK;
Krilek Jozef, doc. Ing., PhD.; Malinovského 886/20, 963 01 Krupina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.11.2022 
   Maximálna platnosť do  14.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2019 04/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2019 09/2019 FG2K
 
PUV 197-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 197-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.11.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 14.11.2018 Typ Doručené
1b Anotácia 14.11.2018 Typ Doručené
1c Obrázok k anotácii 14.11.2018 Typ Doručené
1d Opis 14.11.2018 Typ Doručené
1e Nároky na ochranu 14.11.2018 Typ Doručené
1f Výkresy 14.11.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.11.2018 Typ Doručené
3 Žiadosť o opravu 22.11.2018 Typ Doručené
3a Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.11.2018 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.11.2018 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.12.2018 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 17.01.2019 Typ Doručené
6a Anotácia 17.01.2019 Typ Doručené
6b Obrázok k anotácii 17.01.2019 Typ Doručené
6c Opis 17.01.2019 Typ Doručené
6d Nároky na ochranu 17.01.2019 Typ Doručené
6e Výkresy 17.01.2019 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.01.2019 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 04.02.2019 Typ Odoslané
10 oznámenie o výsledku rešerše 04.02.2019 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 04.02.2019 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.07.2019 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.08.2019 Typ Odoslané
PUV 197-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku