Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 196-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9234 
(21)  Číslo prihlášky  196-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60R 25/33  B62H 5/20   
(54)  Názov  Zabezpečovacie zariadenie na ochranu majetku pred krádežou na jednostopové dopravné prostriedky 
(57)  Anotácia  Zabezpečovacie zariadenie (2) pred krádežou na jednostopové dopravné prostriedky (1), napr. bicykle, zahŕňa riadiacu jednotku (4), ktorá zaznamenaním kritickej zmeny hodnoty akcelerácie, meranej senzorom (3), vysiela informáciu formou hlasového hovoru a textovej správy SMS na mobilný telefón (5) užívateľa. Informácia tiež môže obsahovať údaje o geografickej polohe zabezpečovacieho zariadenia (2), na základe údajov získaných z pozičnej siete GPS (6), údaje o nabití akumulátora (9) a prevádzkovom stave zariadenia. Zariadenie uchováva posledné údaje o polohe a telefónnom čísle užívateľa vo vnútornej pamäti riadiacej jednotky (4) aj po vypnutí zariadenia. Funkcie systému je možné ovládať formou textových SMS príkazov z mobilného telefónu (5) užívateľa. Valcová konštrukcia zabezpečovacieho zariadenia (2) je navrhnutá na skryté umiestnenie v ráme jednostopového dopravného prostriedku (1), je vybavená dvomi ramenami (10) a nevyžaduje žiadne konštrukčné úpravy rámu jednostopového dopravného prostriedku (1). Zariadenie je vybavené vymeniteľným akumulátorom (9) s možnosťou nabíjania cez konektor (7) umiestnený na telese zariadenia. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pivarčiová Elena, prof. Mgr., PhD.; V. P. Tótha 10, 960 01 Zvolen 1; SK;
Marko Marek, Ing.; Dolná 55/33A, 967 01 Kremnica 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  12.11.2024 
   Maximálna platnosť do  12.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 196-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 196-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 12.11.2020 Typ Doručené
1b Anotácia 12.11.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 12.11.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 12.11.2020 Typ Doručené
1e Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 12.11.2020 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 12.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.11.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 20.11.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.11.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.12.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 02.02.2021 Typ Doručené
6a Opis 02.02.2021 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 02.02.2021 Typ Doručené
6c Anotácia 02.02.2021 Typ Doručené
6d Výkresy 02.02.2021 Typ Doručené
6e Obrázok k anotácii 02.02.2021 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.02.2021 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 08.02.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 08.02.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 09.02.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 09.02.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.06.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.07.2021 Typ Odoslané
PUV 196-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku