Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 196-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9047 
(21)  Číslo prihlášky  196-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.12.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.02.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  05.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H03H 17/00   
(54)  Názov  Zapojenie pozorovateľa vstupnej poruchy s filtrom FIR pre sústavy s dynamikou 2. rádu a dostupnou prvou deriváciou výstupu 
(57)  Anotácia  Zapojenie pozorovateľa vstupnej poruchy s filtrom FIR pre sústavy s dynamikou 2. rádu a dostupnou prvou deriváciou výstupu je založené na vynechaní potreby numerickej diferenciácie výstupu a môže byť aplikované v prípade, keď systém možno opísať diferenciálnou rovnicou s konštantnou závislosťou nedostupnej druhej derivácie výstupu a vstupného signálu. Oproti doteraz známym iPD a iPID regulátorom odstraňuje potrebu výpočtu druhej derivácie výstupnej veličiny diferencovaním merateľnej prvej derivácie, a tým výrazne znižuje citlivosť rekonštruovanej poruchy na šumy merania. Prednosti nového typu pozorovateľa sa uplatnia pri riadení sústav so zanedbateľným aj s veľkým dopravným oneskorením. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Huba Mikuláš, prof. Ing., PhD.; Sadmelijská 1, 831 06 Bratislava-Rača; SK;
Ťapák Peter, Ing., PhD.; Jasovská 41, 851 07 Bratislava-Petržalka; SK;
Chamraz Štefan, Ing., PhD.; Jura Hronca 5, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK;
Bisták Pavol, Ing., PhD.; Nejedlého 69, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK;
Žáková Katarína, doc. Ing., PhD.; Ožvoldíkova 1, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.12.2023 
   Maximálna platnosť do  20.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.10.2020 10/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.02.2021 4/2021 FG2K
 
PUV 196-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.01.2020 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 196-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 20.12.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 20.12.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 20.12.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 20.12.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 20.12.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.12.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.01.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 07.05.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 18.08.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 18.08.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 24.08.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 18.08.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.02.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.03.2021 Typ Odoslané
PUV 196-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku