Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 196-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7743 
(21)  Číslo prihlášky  196-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.12.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.04.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 5/00  G01B 7/30  G01B 21/22  G01D 5/00  G01R 27/00   
(54)  Názov  Zariadenie na meranie veľkosti uhla pootočenia hriadeľa okolo svojej osi a spôsob merania veľkosti uhla pootočenia hriadeľa okolo svojej osi 
(57)  Anotácia  Opísané je zariadenie na meranie veľkosti uhla pootočenia hriadeľa okolo svojej osi a spôsob merania veľkosti uhla pootočenia hriadeľa okolo svojej osi pomocou zariadenia, kde na vnútornú plochú tvarovú elektródu (31) a stredovú plochú tvarovú elektródu (32) a vonkajšiu plochú tvarovú elektródu (33) je pripojený kapacitný vyhodnocovač (4) a na ktoré je pripevnená doska (2) s plošným spojom s doskovým otvorom (21), do ktorého je otočne nasunutý nevodivý vymedzovací krúžok (62), do ktorého je pevne pripevnený hriadeľ (6), pričom na hornú časť dosky (2) s plošným spojom je cez nevodivý vymedzovací krúžok (62) uložená nevodivá dištančná podložka (61) a nevodivý vymedzovací krúžok (62) je cez stredový otvor (51) pevne pripevnený na vodivé ozubené koliesko (5) s tvarovým výsekovým otvorom (52). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Liguš Ján, Ing.; Bodružal 28;
Stratyinski Dan Cristian, Ing.; Jedlíková č. 1087/13, 040 11 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Liguš Ján, Ing.; Bodružal 28, 090 05 Krajná Poľana; SK;
Stratyinski Dan Cristian, Ing.; Jedlíková č. 1087/13, 040 11 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.12.2022 
   Maximálna platnosť do  11.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.10.2016 10/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.04.2017 4/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 ND2K
 
PUV 196-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 05.01.2016 33,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 10.03.2019 150,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 196-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.12.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.12.2015 Typ Doručené
Anotácia 14.12.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 14.12.2015 Typ Doručené
Opis 14.12.2015 Typ Doručené
Plná moc 14.12.2015 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.12.2015 Typ Doručené
Výkresy 14.12.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 21.12.2015 Typ Odoslané
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.01.2016 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.01.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.03.2016 Typ Doručené
Anotácia 21.03.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 21.03.2016 Typ Doručené
Opis 21.03.2016 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.04.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.06.2016 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 07.06.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.07.2016 Typ Doručené
Anotácia 18.07.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 18.07.2016 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 18.07.2016 Typ Doručené
Opis 18.07.2016 Typ Doručené
Výkresy 18.07.2016 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.08.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 05.08.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 05.08.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 05.08.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 05.08.2016 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.01.2017 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 03.01.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.04.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 08.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 12.03.2019 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 14.03.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 14.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 23.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.09.2022 Typ Odoslané
PUV 196-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku