Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 195-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9205 
(21)  Číslo prihlášky  195-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  01.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F03B 17/06   
(54)  Názov  Rámová malá vodná elektráreň 
(57)  Anotácia  Hydrodynamická energia vodného toku sa zmení na elektrickú energiu prostredníctvom vychyľovania plochých lamiel (2), ktoré sa správajú ako lodné kormidlá. Bočný vektor kolmý na vodný prúd vytvára medzi stranami vodného toku pohyb spôsobený vychyľovaním lamiel (2). Desiatky lamiel (2) v radoch za sebou aj vedľa seba sú ovládané ťahadlami (18) v obratovej kulise (5), ktorá ich vychyľuje vnútri satelitu (1) medzi zarážkami o 45° vpravo či vľavo prostredníctvom obratových teleskopických hrotov (7). Lamely (2) uložené excentricky v čapoch (3) lamely v spoločnom ráme (19) tvoria celok s názvom satelit (1), ktorý je alternatívne zavesený vo vodnom toku vždy rovnobežne na výkyvných horizontálnych ramenách (10) alebo vahadlách (100). Na horizontálnych ramenách (10) či vahadlách (100) vychyľuje bočný vektor ponorený satelit (1) pripojený k základni (12) a vzniknutý moment zotrvačnosti sa zmení prevodníkom (8) na pohyb elektrického generátora (9). Rámová MVE môže byť pevne zabudovaná aj ako pontónové plavidlo (16). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Majer Tichomír, Ing.; Ľubľanská 6, 010 08 Žilina 8; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Majer Tichomír, Ing.; Ľubľanská 6, 010 08 Žilina 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.11.2024 
   Maximálna platnosť do  09.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 195-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 195-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 09.11.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 09.11.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 09.11.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 09.11.2020 Typ Doručené
1e Výkresy 09.11.2020 Typ Doručené
1f Výkresy 09.11.2020 Typ Doručené
1g Výkresy 09.11.2020 Typ Doručené
1h Výkresy 09.11.2020 Typ Doručené
1i Výkresy 09.11.2020 Typ Doručené
1j Výkresy 09.11.2020 Typ Doručené
1k Výkresy 09.11.2020 Typ Doručené
1l Obrázok k anotácii 09.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.11.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 13.11.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.11.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 04.12.2020 Typ Doručené
5a Opis 04.12.2020 Typ Doručené
5b Anotácia 04.12.2020 Typ Doručené
5c Nároky na ochranu 04.12.2020 Typ Doručené
5d Výkresy 04.12.2020 Typ Doručené
5e Výkresy 04.12.2020 Typ Doručené
5f Výkresy 04.12.2020 Typ Doručené
5g Výkresy 04.12.2020 Typ Doručené
5h Výkresy 04.12.2020 Typ Doručené
5i Výkresy 04.12.2020 Typ Doručené
5j Výkresy 04.12.2020 Typ Doručené
5k Výkresy 04.12.2020 Typ Doručené
5l Výkresy 04.12.2020 Typ Doručené
5m Obrázok k anotácii 04.12.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.12.2020 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 02.02.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 02.02.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 02.02.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 02.02.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 26.05.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2021 Typ Odoslané
PUV 195-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku