Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 195-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8581 
(21)  Číslo prihlášky  195-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.11.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.05.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.10.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24H 9/14  F24D 3/10   
(54)  Názov  Montážne usporiadanie na upevnenie expanznej nádoby 
(57)  Anotácia  Montážne usporiadanie na upevnenie expanznej nádoby, ktorá je v podstate pravouhlého a plochého tvaru a okolo svojho najdlhšieho vonkajšieho obvodu má usporiadaný vyvýšený lem, najmä vo vyhrievacom zariadení s uzatvoreným okruhom vykurovacej vody, pozostáva z nosného rámu (1), na ktorom je usporiadaná drážka a/alebo otvor (2) na uchytenie expanznej nádoby (10) v časti jej vyvýšeného obvodového lemu (11). Na konci drážky alebo otvoru (2) je pomocou skrutiek (5) upevnený držiak (4) s výrezom (6) pravouhlého tvaru na zasunutie časti vyvýšeného obvodového lemu (11) expanznej nádoby (10). Voľné konce (7) pružnej spony (9) sú prestrčené do otvorov (3) usporiadaných na nosnom ráme (1) a druhý koniec (8) pružnej spony (9) je zahnutý na uchytenie voľnej časti vyvýšeného obvodového lemu (11) expanznej nádoby (10). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Protherm Production, s.r.o.; Jurkovičova 45, 909 01 Skalica; SK;
VAILLANT GmbH; Berghauser Strasse 40, 42859 Remscheid; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pecha Jozef; Unín 415, 908 46 Unín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.11.2025 
   Maximálna platnosť do  09.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 06.05.2019 5/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.10.2019 10/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 195-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.11.2018 68,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.09.2019 20,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 28.10.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 195-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 09.11.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.11.2018 Typ Doručené
Anotácia 19.11.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 19.11.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 19.11.2018 Typ Doručené
Opis 19.11.2018 Typ Doručené
Výkresy 19.11.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.11.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.11.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.12.2018 Typ Odoslané
záznam z rokovania 28.01.2019 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 04.02.2019 Typ Doručené
Opis 04.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 04.02.2019 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 08.02.2019 Typ Doručené
Anotácia 08.02.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 08.02.2019 Typ Doručené
Opis 08.02.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.02.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 04.03.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 04.03.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 05.03.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 05.03.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.08.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 08.08.2019 Typ Interné listy
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 05.09.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 11.09.2019 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.09.2019 Typ Odoslané
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 24.09.2019 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 27.09.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 13.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 26.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.10.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 04.11.2022 Typ Odoslané
PUV 195-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku