Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 195-2018
(11)  Utility Model Number  8581 
(21)  Application Number  195-2018 
(22)  Application Date  09.11.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.10.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  06.05.2019 
(45)  Publication of Registration Date  02.10.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  22.08.2019 
(51)  International Patent Classification  F24H 9/14  F24D 3/10   
(54)  Title  Montážne usporiadanie na upevnenie expanznej nádoby 
(57)  Abstract  Montážne usporiadanie na upevnenie expanznej nádoby, ktorá je v podstate pravouhlého a plochého tvaru a okolo svojho najdlhšieho vonkajšieho obvodu má usporiadaný vyvýšený lem, najmä vo vyhrievacom zariadení s uzatvoreným okruhom vykurovacej vody, pozostáva z nosného rámu (1), na ktorom je usporiadaná drážka a/alebo otvor (2) na uchytenie expanznej nádoby (10) v časti jej vyvýšeného obvodového lemu (11). Na konci drážky alebo otvoru (2) je pomocou skrutiek (5) upevnený držiak (4) s výrezom (6) pravouhlého tvaru na zasunutie časti vyvýšeného obvodového lemu (11) expanznej nádoby (10). Voľné konce (7) pružnej spony (9) sú prestrčené do otvorov (3) usporiadaných na nosnom ráme (1) a druhý koniec (8) pružnej spony (9) je zahnutý na uchytenie voľnej časti vyvýšeného obvodového lemu (11) expanznej nádoby (10). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Protherm Production, s.r.o.; Jurkovičova 45, 909 01 Skalica; SK;
VAILLANT GmbH; Berghauser Strasse 40, 42859 Remscheid; DE 
(72)  Inventor(s)  Pecha Jozef; Unín 415, 908 46 Unín; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  09.11.2025 
   Utility Model Validity maximum until  09.11.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 06.05.2019 5/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.10.2019 10/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 195-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.11.2018 68,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.09.2019 20,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 28.10.2022 80,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 195-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.11.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 09.11.2018 Type Delivered
Sprievodný list 09.11.2018 Type Delivered
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.11.2018 Type Delivered
Anotácia 19.11.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 19.11.2018 Type Delivered
Obrázok k anotácii 19.11.2018 Type Delivered
Opis 19.11.2018 Type Delivered
Výkresy 19.11.2018 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 20.11.2018 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.11.2018 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.12.2018 Type Sent document
záznam z rokovania 28.01.2019 Type Internal Letter
Odpoveď na správu úradu 04.02.2019 Type Delivered
Opis 04.02.2019 Type Delivered
Sprievodný list 04.02.2019 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 08.02.2019 Type Delivered
Anotácia 08.02.2019 Type Delivered
Nároky na ochranu 08.02.2019 Type Delivered
Opis 08.02.2019 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.02.2019 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 04.03.2019 Type Internal Letter
rešeršná správa 04.03.2019 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 05.03.2019 Type Sent document
výsledok rešerše 05.03.2019 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.08.2019 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 08.08.2019 Type Internal Letter
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 05.09.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 11.09.2019 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.09.2019 Type Sent document
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 24.09.2019 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 27.09.2019 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 13.05.2022 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 26.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 26.10.2022 Type Delivered
Plná moc 26.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 26.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 27.10.2022 Type Sent document
predĺženie doby platnosti ÚV 04.11.2022 Type Sent document
PUV 195-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku