Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 195-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7632 
(21)  Číslo prihlášky  195-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.12.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.12.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.10.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47G 7/06   
(54)  Názov  Váza na kvety, vyrobená z plastu 
(57)  Anotácia  Vnútorný tvar (3) telesa vázy (1) je vytvorený tak, že vnútorný objem spodnej polovice telesa vázy (1) je väčší ako polovica celkového vnútorného objemu. Ak má dno (2) tvar kruhu, je priemer vonkajšieho obvodu dna väčší ako polovica výšky telesa vázy (1), ak má dno (2) tvar pravidelného n-uholníka, kde n>4, je priemer kružnice vpísanej tomuto n-uholníku väčší ako polovica celkovej výšky telesa vázy (1). 2500V 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Michalička Jaroslav, Ing.; Gazdovská 3998/8, Nitra 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Michalička Jaroslav, Ing.; Dlhá 60, 949 01 Nitra; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.12.2022 
   Maximálna platnosť do  07.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.07.2016 7/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.12.2016 12/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 ND2K
 
PUV 195-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.12.2015 33,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 21.11.2019 150,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 195-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.12.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 07.12.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 07.12.2015 Typ Doručené
Opis 07.12.2015 Typ Doručené
Výkresy 07.12.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.12.2015 Typ Odoslané
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 15.12.2015 Typ Platba
Oznámenie k poplatkom 23.12.2015 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.01.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.03.2016 Typ Doručené
Anotácia 22.03.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 22.03.2016 Typ Doručené
Opis 22.03.2016 Typ Doručené
Výkresy 22.03.2016 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.04.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 15.04.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 15.04.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 15.04.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 15.04.2016 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.10.2016 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 07.10.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.12.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 12.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 25.11.2019 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 28.11.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 10.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 23.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.11.2022 Typ Odoslané
PUV 195-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku