Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 194-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9319 
(21)  Číslo prihlášky  194-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  06.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G07C 3/00   
(54)  Názov  Spôsob na získavanie, zaznamenávanie a prenos prevádzkových dát elektromotorov a systémová jednotka na realizáciu tohto spôsobu 
(57)  Anotácia  Zapnutie spínača (1) primárneho elektrického obvodu (2) elektrického zariadenia (3) aktivuje obvod elektronického inšpekčného mikročipu (4), ktorý vo väzbe na zapnutie spínača (1) zaznamená v mikrokontroléri (5) zapnutie elektromotora (6) a odčítava čas chodu elektromotora (6) až do vypnutia spínača (1). Získané dáta, ku ktorým je automaticky priradený dátum, čas a GPS súradnice, zapisuje do pamäte (10) a po pripojení elektronického inšpekčného mikročipu (4) k mobilnému GSM zariadeniu (13), prípadne externému počítaču (15), je umožnený pravidelný alebo náhodný diaľkový prenos dát. Systémová jednotka na realizáciu spôsobu sa skladá z elektronického inšpekčného mikročipu (4) pripojiteľného cez konektor (17) a konektor (18) umiestnenými paralelne na strane spínača (1) primárneho elektrického obvodu (2) do elektrického zariadenia (3) ohraničeného krytom (16), zo snímača (7) teploty elektromotora (6) s konektorom (19), snímača (8) prevádzkového zaťaženia elektromotora (6) s konektorom (20) a z puzdra (12) na inštaláciu SIM karty, pričom súčasťou elektronického inšpekčného mikročipu (4) je mikrokontrolér (5) prepojený s pamäťou (10), prevodníkom (14) a s kombinovaným GSM/GPS modulom (9) s integrovanou anténou (11). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HERMAN Group, a.s.; Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Nagypál Herman, Ing.; Revúcka Lehota 81, 049 18 Revúcka Lehota; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Dolanská Elena, RNDr., Patentová a známková kancelária; Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  117-2020 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.10.2024 
   Maximálna platnosť do  29.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 194-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 194-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 09.11.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 09.11.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 09.11.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 09.11.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 09.11.2020 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 09.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.11.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 18.11.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.11.2020 Typ Platba
5 výzva na predloženie plnej moci 27.11.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 27.11.2020 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 27.11.2020 Typ Doručené
6b Plná moc 27.11.2020 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.02.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 01.04.2021 Typ Doručené
8a Opis 01.04.2021 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 01.04.2021 Typ Doručené
8c Anotácia 01.04.2021 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.04.2021 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 12.05.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 14.05.2021 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 13.05.2021 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 27.08.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 27.09.2021 Typ Odoslané
PUV 194-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku