Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 193-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9233 
(21)  Číslo prihlášky  193-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65B 27/08  A47G 29/06   
(54)  Názov  Skrinka na zber a viazanie papiera 
(57)  Anotácia  Skrinka na zber a viazanie papiera je vybavená mechanizmom na prekríženie viazacieho motúza pod naukladaným papierom. Po uviazaní uzla navrchu nazbieraného balíka sa papier bez ďalšieho dotyku vyberie už ako krížom previazaný balík. Umožňujú to zvislé medzery (1) v štyroch stenách skrinky a krížová medzera (1) v dne skrinky, cez ktoré viazací motúz utiahnutý na balíku papiera voľne prejde smerom hore, pričom mechanizmus na prekríženie viazacieho motúza pozostáva z ozubeného kolesa (3), ktoré je spojené s ovládacou pákou (5), pričom ovládacia páka (5) je prístupná obsluhe na boku skrinky cez výrez v bočnej stene; ďalej mechanizmus pozostáva z dvoch rovnakých ramien (4), ktoré sú ovládané pomocou ozubeného kolesa (3) ovládacou pákou (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zangl Tibor, Ing.; Bakossova 33, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zangl Tibor, Ing.; Bakossova 33, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty  PDF   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  05.11.2024 
   Maximálna platnosť do  05.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 193-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 193-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.11.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 05.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.11.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.11.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.11.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 05.02.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 05.02.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 09.02.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 09.02.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.06.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.07.2021 Typ Odoslané
PUV 193-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku