Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 192-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9328 
(21)  Číslo prihlášky  192-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01M 13/028   
(54)  Názov  Meracie zariadenie určené na identifikáciu charakteristických vlastností ložiskového reduktora pri nízkych rýchlostiach 
(57)  Anotácia  Meracie zariadenie určené na diagnostiku charakteristických trecích vlastností ložiskového reduktora pri nízkych rýchlostiach sa skladá z 5 častí: hnací uzol, snímacia časť, testovaný uzol, nosná konštrukcia a riadiaca časť merania. Nosnú konštrukciu tvorí rám (1), lineárne vedenie (2), konzola (3, 7) a kľuka (20), (21). Hnací uzol vytvára pohyb podľa požadovaných parametrov merania a je tvorený konzolou (4), prírubou (9), hnacím pohonom (8) a planétovou prevodovkou (10). Snímací uzol, zabezpečujúci meranie hodnôt momentu a uhlovej rýchlosti, pozostáva zo snímača (12) momentu a konzoly (5). Testovaný uzol pozostáva z konzoly (6), príruby (16), ložiskového reduktora (15), medzipríruby (19) a redukcie (14) hriadeľa ložiskového reduktora (15). Prepojenie jednotlivých uzlov do meracieho reťazca je realizované prostredníctvom bezpečnostnej spojky (11) a vlnovcovej spojky (13). Riadenie merania a snímanie potrebných veličín je zabezpečené PLC (23), rozvádzačom (22) obsahujúcim servomenič hnacieho pohonu (8) a meracou ústredňou (24). Technické riešenie možno zaradiť do oblasti automatizovaného riadenia, výrobných a technologických procesov a spadá do oblasti strojárstva. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SPINEA Technologies s.r.o.; Volgogradská 13, 080 01 Prešov 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pajkoš Michal, Ing.; Wuppertálska 33, 040 23 Košice 23; SK;
Hric Matúš, Ing., PhD.; Jelšová 22, 040 22 Košice 22; SK;
Paulišin Dušan, Ing., PhD.; Mukačevská 14, 080 01 Prešov 1; SK;
Blaško Lukáš, Ing., PhD.; Laca Novomeského 14, 080 01 Prešov 1; SK;
Šlapák Viktor, Ing., PhD.; Zombova 43, 040 23 Košice 23; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.11.2024 
   Maximálna platnosť do  02.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 192-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 192-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.11.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 02.11.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 02.11.2020 Typ Doručené
1c Opis 02.11.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 02.11.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 02.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.11.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 10.11.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.11.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.12.2020 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.02.2021 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 08.02.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 15.04.2021 Typ Doručené
8a Opis 15.04.2021 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.04.2021 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 29.04.2021 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 29.04.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 29.04.2021 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 29.04.2021 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.09.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.09.2021 Typ Odoslané
PUV 192-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku