Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 192-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8219 
(21)  Číslo prihlášky  192-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.08.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.04.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24D 17/02  F25B 30/06  F24H 4/02   
(54)  Názov  Zariadenie na prípravu ohriatej pitnej vody teplom získaným z odpadovej vody 
(57)  Anotácia  Zariadenie na prípravu ohriatej pitnej vody teplom získaným z odpadovej vody obsahuje akumulačnú nádobu (1) odpadovej vody, potrubný výmenník (2) tepla, tepelné čerpadlo (3), cirkulačné čerpadlá (10, 11), regulačný člen (6), snímač teploty (7) odpadovej vody a aspoň jeden akumulačný zásobník (5) pitnej vody. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šmelík Ján, Ing.; Havanská 13, 040 13 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šmelík Ján, Ing.; Havanská 13, 040 13 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.08.2024 
   Maximálna platnosť do  17.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.04.2018 04/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2018 09/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 25.08.2021 16/2021 ND2K
 
PUV 192-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 192-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.08.2017 Typ Doručené
1a Opis 17.08.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 17.08.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 17.08.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 17.08.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.08.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.09.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.09.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 06.12.2017 Typ Doručené
5a Opis 06.12.2017 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 06.12.2017 Typ Doručené
5c Anotácia 06.12.2017 Typ Doručené
5d Obrázok k anotácii 06.12.2017 Typ Doručené
5e Výkresy 06.12.2017 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.01.2018 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 22.01.2018 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 24.01.2018 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 24.01.2018 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 23.01.2018 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 23.02.2018 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 23.02.2018 Typ Odoslané
13 záznam o ukončení konania o PÚV 04.07.2018 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.07.2018 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.08.2018 Typ Odoslané
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 10.08.2021 Typ Platba
17 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 06.08.2021 Typ Doručené
17a Oznámenie k poplatkom 06.08.2021 Typ Doručené
17b Sprievodný list 06.08.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 13.08.2021 Typ Doručené
18a Oznámenie k poplatkom 13.08.2021 Typ Doručené
19 predĺženie doby platnosti ÚV 18.08.2021 Typ Odoslané
PUV 192-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku