Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 191-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9284 
(21)  Číslo prihlášky  191-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62B 3/00   
(54)  Názov  Podvozok na manipuláciu s bremenom 
(57)  Anotácia  Riešenie sa týka optimalizácie rozmerov, tvarov a hmotnosti podvozka na manipuláciu s bremenom na europalete alebo v kovových kontajneroch, ktorý sa využíva pri automatizácii dopravného systému vo výrobných halách. Bola zmenšená šírka, obrysový priemer a hmotnosť podvozka použitím rohového navádzania (2) so zrezanými rohmi a oporných plôch (3) v strede pozdĺžnych nosníkov. Nohy (5) s otočným kolesom (4) s menším priemerom sú prichytené o rám (1) a rohové navádzanie (2) v rohoch podvozka. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tomík Anton, Ing.; Horná 2773/21, 962 21 Lieskovec; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tomík Anton, Ing.; Horná 2773/21, 962 21 Lieskovec; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.11.2024 
   Maximálna platnosť do  03.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 191-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 191-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.11.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 03.11.2020 Typ Doručené
1b Opis 03.11.2020 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 03.11.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 03.11.2020 Typ Doručené
1e Anotácia 03.11.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.11.2020 Typ Doručené
2a Opis 09.11.2020 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 09.11.2020 Typ Doručené
2c Výkresy 09.11.2020 Typ Doručené
2d Anotácia 09.11.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 09.11.2020 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 18.11.2020 Typ Odoslané
5 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.11.2020 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.12.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 16.02.2021 Typ Doručené
7a Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.02.2021 Typ Doručené
7b Opis 16.02.2021 Typ Doručené
7c Nároky na ochranu 16.02.2021 Typ Doručené
7d Anotácia 16.02.2021 Typ Doručené
7e Výkresy 16.02.2021 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.02.2021 Typ Interné listy
9 Odpoveď na správu úradu 17.02.2021 Typ Doručené
9a Opis 17.02.2021 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 17.02.2021 Typ Doručené
9c Výkresy 17.02.2021 Typ Doručené
9d Anotácia 17.02.2021 Typ Doručené
10 rešeršná správa 23.03.2021 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 23.03.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 23.03.2021 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 23.03.2021 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.07.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.08.2021 Typ Odoslané
PUV 191-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku