Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 191-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8942 
(21)  Číslo prihlášky  191-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.12.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.12.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  07.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B26D 1/547  B26F 3/12  B26D 7/02  B23H 7/02   
(54)  Názov  Variabilný prípravok na delenie tyčových polotovarov drôtovým elektroerozívnym rezaním 
(57)  Anotácia  Variabilný prípravok na delenie tyčových polotovarov drôtovým elektroerozívnym rezaním pozostáva zo základne (1), na ktorej je v jednej osi prichytená nepohyblivá čeľusť (2) prizmatického tvaru s dĺžkovou stupnicou (8) a pohyblivá čeľusť (3) prizmatického tvaru. Medzi nepohyblivou čeľusťou (2) prizmatického tvaru a pohyblivou čeľusťou (3) prizmatického tvaru má základňa (1) vybranie (15). Do nepohyblivej čeľuste (2) prizmatického tvaru je posuvne vložený prvý strmeňový upínač (4) s upínacou skrutkou (6) na upnutie polotovaru (7) a druhý strmeňový upínač (4) s dorazovou skrutkou (5) dorazu (9). Do pohyblivej čeľuste (3) prizmatického tvaru je posuvne vložený tretí strmeňový upínač (4) s upínacou skrutkou (6) na upnutie polotovaru (7). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šimna Vladimír, Ing., PhD.; Boleráz 363, 919 08 Boleráz; SK;
Vopát Tomáš, Ing., PhD.; Rekreačná 24, 919 34 Trnava; SK;
Jurina František, Ing.; Partizánska 119/369, 922 05 Chtelnica; SK;
Kuruc Marcel, Ing., PhD.; Konopná 4, 934 05 Levice 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.12.2023 
   Maximálna platnosť do  18.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.07.2020 07/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.12.2020 12/2020 FG2K
 
PUV 191-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 191-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.12.2019 Typ Doručené
1a Opis 18.12.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 18.12.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 18.12.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 18.12.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 18.12.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.12.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.01.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.01.2020 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.02.2020 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 15.05.2020 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 20.05.2020 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 20.05.2020 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 20.05.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.10.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.11.2020 Typ Odoslané
PUV 191-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku