Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 190-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8886 
(21)  Číslo prihlášky  190-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.05.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.10.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.05.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.10.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 7/36  F27B 7/00  F23G 7/12  F23G 5/027  B09B 3/00   
(54)  Názov  Výhrevný komplex cementárenskej pece/pece vápenky a zariadení s veľkou spotrebou tepla 
(57)  Anotácia  Výhrevný komplex cementárenskej pece/pece vápenky a zariadení s veľkou spotrebou tepla je tvorený oddeleným pyrolýznym reaktorom (A) so surovinovým vstupom (C) dezintegrovaných/drvených pneumatík, pričom pyrolýzny reaktor (A) má v hornej časti výstup (F) horúcej paroplynovej zmesi, ktorý je bezprostredne zavedený do cementárenskej pece (B) alebo do pece (B) vápenky, alebo do zariadenia s veľkou spotrebou tepla. Pyrolýzny reaktor (A) v spodnej časti má združený výstup (H) pyrolýzneho uhlíka s výstupom (D) ostatkov oceľových kordov, pričom aspoň výstup (H) pyrolýzneho uhlíka je zavedený do cementárenskej pece (B) alebo do pece (B) vápenky, alebo do zariadenia s veľkou spotrebou tepla. Pyrolýzny reaktor (A) má v hornej časti doplnkový vstup (E) pevného organického odpadu. Pyrolýzny reaktor (A) je kontinuálny s obsiahnutým miešacím zariadením a zariadením (I) ohrevu pyrolýzneho reaktora (A). Bezprostredné zavedenie výstupu (F) horúcej paroplynovej zmesi z pyrolýzneho reaktora (A) do cementárenskej pece (B) alebo do pece (B) vápenky, alebo do zariadenia s veľkou spotrebou tepla je tepelne izolované izoláciou (K). Na surovinový vstup (C) dezintegrovaných/drvených pneumatík pyrolýzneho reaktora (A) je napojený výstup dezintegrátora/drviča (J) pneumatík. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Štibrányi Ladislav, Ing., CSc.; Pôvabnicová 3728/7, Bratislava-Karlova Ves 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Štibrányi Ladislav, doc. Ing., CSc.; Pôvabnicová 7, 841 04 Bratislava 4; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  53-2019 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.05.2023 
   Maximálna platnosť do  17.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.05.2020 5/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.10.2020 10/2020 FG2K
 
PUV 190-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 27.12.2019 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 190-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 18.12.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 18.12.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 18.12.2019 Typ Doručené
Opis 18.12.2019 Typ Doručené
Rovnopis patentovej prihlášky 18.12.2019 Typ Doručené
Výkresy 18.12.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.12.2019 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 31.12.2019 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.01.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 16.03.2020 Typ Interné listy
rešeršná správa 16.03.2020 Typ Interné listy
výsledok rešerše 16.03.2020 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 17.03.2020 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.08.2020 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 10.08.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 28.09.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 21.11.2022 Typ Odoslané
PUV 190-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku