Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 190-2017
(11)  Utility Model Number  8258 
(21)  Application Number  190-2017 
(22)  Application Date  17.08.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  05.11.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  01.06.2018 
(45)  Publication of Registration Date  05.11.2018 
(47)  Date of registration and making available to the public  17.09.2018 
(51)  International Patent Classification  G05G 1/44   
(54)  Title  Zariadenie na vizuálnu kontrolu polohy spojkového pedála 
(57)  Abstract  Zariadenie na vizuálnu kontrolu polohy spojkového pedála sa vyznačuje tým, že dolný koniec pevnej časti (2) je pripevnený o prístrojovú dosku v blízkosti spojkového pedála (1) a dolný koniec pohyblivej časti (3) je pripevnený o spojkový pedál (1); horný koniec pevnej časti (2) je pripevnený na prístrojovú dosku v zornom poli vodiča, pričom tento horný koniec pevnej časti (2) je vybavený priehľadnou rúrkou (10) so stupnicou, vnútri priehľadnej rúrky (10) je horný koniec pohyblivej časti (3) vybavený bežcom (9) na vizuálnu kontrolu polohy spojkového pedála (1). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Maťó Ambróz, Ing.; Hlavná 281, 935 77 Vyškovce nad Ipľom; SK 
(72)  Inventor(s)  Maťó Ambróz, Ing.; Hlavná 281, 935 77 Vyškovce nad Ipľom; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  17.08.2024 
   Utility Model Validity maximum until  17.08.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.06.2018 06/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2018 11/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 16.09.2021 17/2021 ND2K
 
PUV 190-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 190-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.08.2017 Type Delivered
1a Opis 17.08.2017 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 17.08.2017 Type Delivered
1c Anotácia 17.08.2017 Type Delivered
1d Výkresy 17.08.2017 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 04.10.2017 Type Delivered
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.08.2017 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.11.2017 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 19.01.2018 Type Delivered
5a Opis 19.01.2018 Type Delivered
5b Nároky na ochranu 19.01.2018 Type Delivered
5c Anotácia 19.01.2018 Type Delivered
5d Výkresy 19.01.2018 Type Delivered
6 Doplnenie materiálov 21.03.2018 Type Delivered
6a Opis 21.03.2018 Type Delivered
6b Nároky na ochranu 21.03.2018 Type Delivered
6c Anotácia 21.03.2018 Type Delivered
6d Výkresy 21.03.2018 Type Delivered
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.03.2018 Type Internal Letter
8 rešeršná správa 12.04.2018 Type Internal Letter
9 výsledok rešerše 13.04.2018 Type Internal Letter
10 oznámenie o výsledku rešerše 13.04.2018 Type Sent document
11 pokyn na zverejnenie PÚV 12.04.2018 Type Internal Letter
12 záznam o ukončení konania o PÚV 03.09.2018 Type Internal Letter
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.09.2018 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 11.10.2018 Type Sent document
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 09.08.2021 Type Delivered
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 19.08.2021 Type Payment
17 predĺženie doby platnosti ÚV 30.08.2021 Type Sent document
PUV 190-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku