Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 190-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8258 
(21)  Číslo prihlášky  190-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.08.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.06.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.11.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  17.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G05G 1/44   
(54)  Názov  Zariadenie na vizuálnu kontrolu polohy spojkového pedála 
(57)  Anotácia  Zariadenie na vizuálnu kontrolu polohy spojkového pedála sa vyznačuje tým, že dolný koniec pevnej časti (2) je pripevnený o prístrojovú dosku v blízkosti spojkového pedála (1) a dolný koniec pohyblivej časti (3) je pripevnený o spojkový pedál (1); horný koniec pevnej časti (2) je pripevnený na prístrojovú dosku v zornom poli vodiča, pričom tento horný koniec pevnej časti (2) je vybavený priehľadnou rúrkou (10) so stupnicou, vnútri priehľadnej rúrky (10) je horný koniec pohyblivej časti (3) vybavený bežcom (9) na vizuálnu kontrolu polohy spojkového pedála (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Maťó Ambróz, Ing.; Hlavná 281, 935 77 Vyškovce nad Ipľom; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Maťó Ambróz, Ing.; Hlavná 281, 935 77 Vyškovce nad Ipľom; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.08.2024 
   Maximálna platnosť do  17.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.06.2018 06/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2018 11/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 16.09.2021 17/2021 ND2K
 
PUV 190-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 190-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.08.2017 Typ Doručené
1a Opis 17.08.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 17.08.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 17.08.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 17.08.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.10.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.08.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.11.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.01.2018 Typ Doručené
5a Opis 19.01.2018 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 19.01.2018 Typ Doručené
5c Anotácia 19.01.2018 Typ Doručené
5d Výkresy 19.01.2018 Typ Doručené
6 Doplnenie materiálov 21.03.2018 Typ Doručené
6a Opis 21.03.2018 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 21.03.2018 Typ Doručené
6c Anotácia 21.03.2018 Typ Doručené
6d Výkresy 21.03.2018 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.03.2018 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 12.04.2018 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 13.04.2018 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 13.04.2018 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 12.04.2018 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 03.09.2018 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.09.2018 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 11.10.2018 Typ Odoslané
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 09.08.2021 Typ Doručené
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 19.08.2021 Typ Platba
17 predĺženie doby platnosti ÚV 30.08.2021 Typ Odoslané
PUV 190-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku