Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 19-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9518 
(21)  Číslo prihlášky  19-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.01.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.05.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.04.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01M 15/00  G05B 17/00  B60L 15/00   
(54)  Názov  Testovacie zariadenie s implementovaným modelovým pohonom elektromobilu 
(57)  Anotácia  Testovacie zariadenie s implementovaným modelovým pohonom elektromobilu obsahuje dvojicu elektromotorov (3, 4), kde hriadele (5, 6) elektromotorov (3, 4) sú vzájomne spojené a každý z elektromotorov (3, 4) je pripojený k svojej riadiacej jednotke (9, 10). Aspoň k jednému z elektromotorov (3, 4) je pripojený snímač (8) polohy hriadeľa (5, 6) elektromotora (3, 4), kde tento snímač (8) je pripojený k riadiacej jednotke (9, 10) príslušného elektromotora (3, 4). Riadiace jednotky (9, 10) elektromotorov (3, 4) sú pripojené k riadiacej jednotke (11) testovacieho zariadenia, v ktorej je implementovaný pozdĺžny matematický model vozidla, pričom jeden elektromotor (3) s jeho riadiacou jednotkou (9) vytvára pohon a druhý elektromotor (4) s jeho riadiacou jednotkou (10) vytvára záťaž. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bélai Igor, Ing., PhD.; J. C. Hronského 8, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK;
Huba Mikuláš, prof. Ing., PhD.; Sadmelijská 1, 831 06 Bratislava-Rača; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.02.2025 
   Maximálna platnosť do  11.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.01.2022 2/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.05.2022 10/2022 FG2K
 
PUV 19-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.02.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 19-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 11.02.2021 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 11.02.2021 Typ Doručené
Opis 11.02.2021 Typ Doručené
Plná moc 11.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2021 Typ Doručené
Výkresy 11.02.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.02.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 22.02.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.02.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.04.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.06.2021 Typ Doručené
Opis 22.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 22.06.2021 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.07.2021 Typ Interné listy
rešeršná správa 10.01.2022 Typ Interné listy
výsledok rešerše 10.01.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 11.01.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 11.01.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 26.05.2022 Typ Odoslané
PUV 19-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku