Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 19-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8976 
(21)  Číslo prihlášky  19-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.02.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.08.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.01.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 3/10   
(54)  Názov  Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni 
(57)  Anotácia  Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni pozostáva z hornej upínacej dosky (3) a spodnej upínacej dosky (16) rozoberateľne spojených ťahadlami (1), pričom v hornej upínacej doske je úpinkou (8) prichytený prievlak (5). V spodnej upínacej doske (16) je prírubou (15) prichytený hydraulický valec (18). V hydraulickom valci (18) je pohyblivo uložený piest (13), ktorý je cez piezoelektrický snímač (11) sily spriahnutý s tŕňovou tyčou (9) ukončenou tŕňom (7). Tŕň (7) zasahuje do priestoru prievlaku (5). Hydraulický valec (18) má vstup na pripojenie ručného hydraulického agregátu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., skrátene ŽP VVC s.r.o.; Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bílik Jozef, doc. Ing., PhD.; Mozartova 5652/12, 917 08 Trnava 8; SK;
Parilák Ľudovít, prof. Ing., CSc.; Pajorova 10, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK;
Buranský Ivan, Ing., PhD.; Seredská 259, 917 05 Trnava 5; SK;
Mojžiš Milan, Ing., PhD.; L. Novomeského 1231/9, 977 01 Brezno; SK;
Ridzoň Martin, doc. Ing., PhD.; Cesta osloboditeľov 1352/32, 977 03 Brezno; SK;
Kán Michal, Ing.; Brezová 216/7, 976 64 Bacúch; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.02.2024 
   Maximálna platnosť do  20.02.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.08.2020 08/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.01.2021 01/2021 FG2K
 
PUV 19-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 19-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.02.2020 Typ Doručené
1a Opis 20.02.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 20.02.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 20.02.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 20.02.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 20.02.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.02.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.03.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.04.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 10.06.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 10.06.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 10.06.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 10.06.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.11.2020 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.12.2020 Typ Odoslané
PUV 19-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku