Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 189-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9587 
(21)  Číslo prihlášky  189-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.12.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  11.05.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.09.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  05.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F01B 3/02  F16H 23/00   
(54)  Názov  Transformačné ložisko 
(57)  Anotácia  Transformačné ložisko je menič lineárneho kmitavého pohybu na rotačný alebo aj náhrada kľukového hriadeľa. Pohyb piesta (14) motora na rotačný pohyb výstupného hriadeľa (4) sa zmení prostredníctvom ramena (16) na ložiskovom domci (17) a ložiska (1) s vloženým upraveným valcovým telesom (2), v ktorom je šikmo vsunuté ložisko (7) a výstupný hriadeľ (4). Vonkajší krúžok ložiska (1) je nalisovaný v ložiskovom domci (17) s jedným alebo množstvom ramien (16) do kruhu v tvare taniera (5). Uhlovo vychýlené ložisko (1) zmení axiálnu silu pôsobiacu od piesta cez ojnicu (10) a obvod taniera (5) na silu radiálnu, roztáčajúcu výstupný hriadeľ (4). Množina piestov (14) prenáša v poradí cyklický pohyb na tanier (5), ktorý sa netočí, ale osciluje medzi úvratmi v tvare sínusoidy. Piesty (14) sú pripojené s ojnicou (10) k obvodu taniera (5). Stredné osi jednotlivých piestov (14) sú uložené paralelne vedľa seba do kruhu. Ojnicové ložisko má funkciu guľového čapu (11). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Majer Tichomír, Ing.; Ľubľanská 2981/6, Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Majer Tichomír, Ing.; Ľubľanská 2981/6, Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.12.2025 
   Maximálna platnosť do  19.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.05.2022 9/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.09.2022 18/2022 FG2K
 
PUV 189-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 26.12.2021 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 189-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 19.12.2021 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 19.12.2021 Typ Doručené
Opis 19.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 19.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 19.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 19.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 19.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 19.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 19.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 19.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 19.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 19.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 19.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 19.12.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.12.2021 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.12.2021 Typ Platba
správa o prieskume vecné chyby 12.01.2022 Typ Odoslané
záznam z rokovania 14.01.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 19.03.2022 Typ Doručené
Anotácia 19.03.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 19.03.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 19.03.2022 Typ Doručené
Opis 19.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 19.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 19.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 19.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 19.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 19.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 19.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 19.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 19.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 19.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 19.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 19.03.2022 Typ Doručené
Výkresy 19.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 19.04.2022 Typ Odoslané
PUV 189-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku