Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 189-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9330 
(21)  Číslo prihlášky  189-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01M 13/04  G01M 13/028   
(54)  Názov  Mechatronický diagnostický systém merania ložiskového reduktora 
(57)  Anotácia  Mechatronický diagnostický systém merania ložiskového reduktora je tvorený nosnou konštrukciou pozostávajúcou z rámu (1), lineárneho vedenia (2), konzoly (3), (4) a (5), kľúk (28) a (29). Konštrukciu tvoria štyri uzly: zaťažovací uzol, hnací uzol, snímací uzol a testovaný uzol. Zaťažovací uzol pozostáva z príruby (6), medzipríruby (7) a zaťažovacieho pohonu (8) a zabezpečuje tvorbu záťažového momentu. Hnací uzol vytvára pohyb podľa požadovaných parametrov merania a je tvorený prírubou (22), hnacím pohonom (23), samostatným lineárnym vedením (24) a kľukou (25). Snímací uzol zabezpečuje meranie hodnôt momentu a uhlovej rýchlosti a pozostáva z výstupného snímača momentu (10), vstupného snímača momentu (20) a stojana (26), (27). Testovaný uzol pozostáva z výstupnej príruby (14), ložiskového reduktora (15), medzipríruby (16), príruby (17) a hriadeľa (18). Prepojenie jednotlivých uzlov do meracieho reťazca je realizované prostredníctvom spojky (9), vlnovcovej spojky (11), redukcie (12), rýchlospojky (13), vlnovcovej spojky (19) a spojky (21). Riadenie merania a snímanie meraných veličín je zabezpečené vstupno/výstupným zariadením (33), zloženým zo servomeniča (34), riadiaceho PLC (35), servomeniča (36) a meracej ústredne (37). Mechatronický diagnostický systém je možné zaradiť do oblasti strojárstva, automatizovaného riadenia a výrobných a technologických procesov. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SPINEA Technologies s.r.o.; Volgogradská 13, 080 01 Prešov 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Paulišin Dušan, Ing., PhD.; Mukačevská 14, 080 01 Prešov 1; SK;
Blaško Lukáš, Ing., PhD.; Laca Novomeského 14, 080 01 Prešov 1; SK;
Pajkoš Michal, Ing.; Wuppertálska 33, 040 23 Košice 23; SK;
Hric Matúš, Ing., PhD.; Jelšová 22, 040 22 Košice 22; SK;
Popovec Peter, Ing.; Engelsova 13, 080 01 Prešov 1; SK;
Šlapák Viktor, Ing., PhD.; Zombova 43, 040 23 Košice 23; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.10.2024 
   Maximálna platnosť do  30.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 189-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 189-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.10.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 30.10.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 30.10.2020 Typ Doručené
1c Opis 30.10.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 30.10.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 30.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.11.2020 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 02.11.2020 Typ Doručené
3a Anotácia 02.11.2020 Typ Doručené
3b Opis 02.11.2020 Typ Doručené
3c Nároky na ochranu 02.11.2020 Typ Doručené
3d Výkresy 02.11.2020 Typ Doručené
3e Obrázok k anotácii 02.11.2020 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 10.11.2020 Typ Odoslané
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.11.2020 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.12.2020 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.02.2021 Typ Doručené
8 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 08.02.2021 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 08.04.2021 Typ Doručené
9a Nároky na ochranu 08.04.2021 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.04.2021 Typ Interné listy
11 rešeršná správa 27.04.2021 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 28.04.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 28.04.2021 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 28.04.2021 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.09.2021 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.09.2021 Typ Odoslané
PUV 189-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku