Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 189-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7715 
(21)  Číslo prihlášky  189-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.11.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.02.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.02.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.12.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 22/07  C23C 22/18  B66B 7/06  D07B 1/06   
(54)  Názov  Lano pre lanový dopravník 
(57)  Anotácia  Lano pre lanový dopravník má povrch všetkých oceľových drôtov lana chránený ochrannou vrstvou mangánovým fosfátovaním (MF). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Prajová Vanessa, Ing., PhD.; Teodora Tekela 10, 917 01 Trnava; SK;
Yakimovitch Boris, Prof., Ing., DrSc.; Studencheskaja 7, 426069 Iževsk; RU;
Božek Pavol, doc. Ing., CSc.; Podhájska 142, 919 42 Voderady; SK;
Straka Martin, Doc., Ing., PhD.; Šemša 24, 044 21 Šemša; SK;
Pokorný Peter, doc. Ing., PhD.; Mozartova 5652/12, 919 42 Trnava; SK;
Václav Štefan, doc. Ing., PhD.; Beethovenova 34, 917 08 Trnava; SK;
Krešák Jozef, doc. Ing., PhD.; Letná 9, 042 00 Košice; SK;
Frankovský Peter, doc. Ing., PhD.; Spišské Hanušovce 195, 059 04 Spišské Hanušovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.11.2022 
   Maximálna platnosť do  20.11.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.07.2016 7/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.02.2017 2/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 ND2K
 
PUV 189-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.12.2015 66,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 20.11.2019 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 189-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 20.11.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 20.11.2015 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 20.11.2015 Typ Doručené
Opis 20.11.2015 Typ Doručené
Výkresy 20.11.2015 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.12.2015 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.01.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.02.2016 Typ Doručené
Anotácia 08.02.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 08.02.2016 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 08.02.2016 Typ Doručené
Opis 08.02.2016 Typ Doručené
Výkresy 08.02.2016 Typ Doručené
výzva na predloženie plnej moci 17.02.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.02.2016 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.03.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 21.03.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 21.03.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 24.03.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 24.03.2016 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.10.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 12.12.2016 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 12.12.2016 Typ Doručené
Plná moc 12.12.2016 Typ Doručené
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.12.2016 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 16.12.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.02.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 19.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.11.2019 Typ Doručené
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 21.11.2019 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 25.11.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 24.05.2022 Typ Odoslané
PUV 189-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku