Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 188-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  188-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.12.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  25.05.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  07.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01M 5/00  G01B 21/16   
(54)  Názov  Zariadenie na meranie relatívnych premiestnení, systém na rýchlu diagnostiku obsahujúci uvedené zariadenie a spôsob diagnostiky a monitorovania technického stavu priehradovej mostnej konštrukcie uvedeným systémom 
(57)  Anotácia  Systém rýchlej diagnostiky priehradových mostných konštrukcií je tvorený súborom desiatok autonómnych zariadení (1) na meranie relatívnych premiestnení v priehradových mostných konštrukciách medzi dvomi bodmi vzdialenými 2 m s presnosťou merania do 0,01 mm. Systém je vhodný najmä na meranie vnútorných síl priehradových konštrukcií. V systéme funguje automatické spúšťanie merania a zariadenie (21) na identifikáciu lokomotívy na identifikáciu zaťaženia prechádzajúceho mostom. Všetky súčasti komunikujú s riadiacou jednotkou (23) cez klaud. Riadiaca jednotka (23) získava údaje zo zariadení (1) na meranie relatívnych premiestnení, inicializačného zariadenia (18) a zariadenia (21) na identifikáciu lokomotívy a robí v reálnom čase automatické vyhodnotenie nameraných dát a ich porovnanie s očakávanými hodnotami získanými numerickými simuláciami na kalibrovanom modeli mosta v metóde konečných prvkov. Najdôležitejšou súčasťou je zariadenie (1) na meranie relatívnych premiestnení, ktoré je vybavené systémom rýchleho prichytenia na konštrukciu pomocou magnetov (16), obsahuje sofistikovanú mechanickú časť, ktorá dokáže zabezpečiť meranie aj pri relatívne veľkých vibráciách, ktoré sa bežne vyskytujú pri prevádzke mosta, a je dostatočne robustná aj na použitie v daždi, v dutej základni (2) má uložené digitálne posuvné meradlo (5), rozhranie (9) na odčítanie dát z digitálneho posuvného meradla (5) a zariadenie (10) na bezdrôtovú komunikáciu, ktoré obsahuje softvér na synchronizáciu meraní, zber dát a ich predbežné vyhodnotenie, súčasne je schopné zaznamenávať aj zrýchlenia v troch osiach a robiť videozáznam okolia meraného bodu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
SH Diagnostics s.r.o.; Brezová 14463/17C, 821 07 Bratislava-Vrakuňa; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sokol Milan, prof. Ing., PhD.; Brezová 17C, 821 07 Bratislava-Vrakuňa; SK;
Švolík Ján, RNDr., CSc.; Ondavská 6, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.12.2025 
   Maximálna platnosť do  17.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.05.2022 10/2022 BA2K
 
PUV 188-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.12.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 188-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 17.12.2021 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 17.12.2021 Typ Doručené
Opis 17.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 17.12.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 17.12.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.12.2021 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.12.2021 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.01.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 27.04.2022 Typ Interné listy
rešeršná správa 27.04.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 27.04.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 27.04.2022 Typ Interné listy
PUV 188-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku