Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 187-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9584 
(21)  Číslo prihlášky  187-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.12.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.04.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.09.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16D 65/092   
(54)  Názov  Kotúčová brzda s magneticky fixovanou brzdovou platničkou 
(57)  Anotácia  Kotúčová brzda s magneticky fixovanou brzdovou platničkou patrí do oblasti fyziky, strojárstva – automobilového priemyslu, kde sa vylepšuje konštrukcia systému kotúčových bŕzd. Využitím permanentného magnetu (4) sa zafixuje brzdová platnička (2) po odbrzdení na brzdový piestik (3) tak, aby sa nedotýkal brzdového kotúča (1), a tým neuberal vozidlu kinetickú energiu. Výhodou tohto riešenia je znížená spotreba pohonných hmôt, znížená uhlíková stopa, ako i znížené opotrebenie brzdových platničiek a kotúčov. Riešenie je využiteľné pri osobných i nákladných automobiloch, prípadne i motocykloch. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Beňovic Ján, Ing.; Prenčov 222 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Beňovic Ján, Ing.; Prenčov 222 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.12.2025 
   Maximálna platnosť do  16.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.04.2022 8/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.09.2022 17/2022 FG2K
 
PUV 187-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.12.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 187-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 16.12.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 16.12.2021 Typ Doručené
Opis 16.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 16.12.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.12.2021 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 27.12.2021 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.01.2022 Typ Interné listy
rešeršná správa 31.03.2022 Typ Interné listy
výsledok rešerše 31.03.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 05.04.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 05.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
PUV 187-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku