Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 187-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9237 
(21)  Číslo prihlášky  187-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62D 65/06  B60J 1/18  B25J 11/00   
(54)  Názov  Montážny prípravok na stanovenie presnej pozície zadného okna automobilov počas montáže 
(57)  Anotácia  Montážny prípravok na stanovenie presnej pozície zadného okna automobilov so zadným stieračom počas montáže pozostáva zo základného telesa (1), ku ktorému je v jeho spodnej časti pomocou skrutiek (19) pripevnené rameno (2) vybavené na svojich koncoch dvomi prísavkami (10'). K základnému telesu (1) je skrutkami (14) pripevnená stredová konzola (20), na ktorú je prichytená platnička (7) a T kus (3) vybavený na svojich koncoch s dvomi prísavkami (10). K základnému telesu je z jednej strany pomocou podložky (6) a skrutiek (15) prichytená jednostranná rúčka (9) a z druhej strany je pomocou misky (4) prichytený hrot (5). Montážny prípravok nachádza uplatnenie všade tam, kde sa robí montáž zadného skla akýchkoľvek automobilov so zadným stieračom. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Volkswagen Slovakia, a. s.; J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kozar Andrej; Bakošova 1, 841 03 Bratislava 42; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  ANIMUS, Patentová a známková kancelária, Juran Svetozár, JUDr.; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.10.2024 
   Maximálna platnosť do  29.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 06/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 187-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 187-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.10.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 29.10.2020 Typ Doručené
1b Opis 29.10.2020 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 29.10.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 29.10.2020 Typ Doručené
1e Anotácia 29.10.2020 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 29.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.10.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 06.11.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.11.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.01.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 05.02.2021 Typ Doručené
6a Opis 05.02.2021 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 05.02.2021 Typ Doručené
6c Príloha inde neuvedená 05.02.2021 Typ Doručené
6d Anotácia 05.02.2021 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.02.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 23.02.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 23.02.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 23.02.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 24.06.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.07.2021 Typ Odoslané
PUV 187-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku